Funkcia tlačidla Komunikácia/viacnásobný prístup (režim videozáznamu)

Tlačidlo Komunikácia/viacnásobný prístup možno priradiť často používaným funkciám režimu videozáznamu.

  1. Vyberte možnosť [Nastavenie:  btn funct. (in mov. mode)/Nastavenie: Funkcia tl. (v režime videozáznamu)].

  2. Vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť.

    • Nastavíte tlačidlom Nastavenie/rýchle ovládanie.

Poznámka

  • Ak chcete vymazať priradenú funkciu, vyberte možnosť [ btn funct. (in mov. mode)/Funkcia tl. (v režime videozáznamu)] v položke [Other settings/Ďalšie nastavenia] v časti [Nastavenie: Reset camera/Nastavenie: Vynulovať videokameru].
  • Nastavenie môžete zmeniť aj stlačením a podržaním tlačidla Komunikácia/viacnásobný prístup na obrazovke nahrávania videozáznamu.