Používanie dotykovej obrazovky

Ťuknutie

Príklad obrazovky (rýchle ovládanie)

  • Prstom ťuknite (krátko sa dotknite a potom nadvihnite prst) na obrazovku.
  • Keď ťuknete napríklad na [Q (Rýchle ovládanie)], zobrazí sa obrazovka rýchleho ovládania. Ťuknutím na [Návrat] sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.

Poznámka

  • Ak chcete aby videokamera pri dotykovom ovládaní vydávala zvukový signál, nastavte položku [Nastavenie: Beep/Nastavenie: Zvuková signalizácia] na možnosť [Enable/Povoliť] ().
  • Predvolene je hlasitosť pípania pre dotykové ovládanie nastavená na hodnotu [0].

Potiahnutie

Príklad obrazovky (obrazovka ponuky)

  • Dotknite sa prstom obrazovky a posúvajte ním.
  • Napríklad potiahnutím na hlavných kartách sa presuniete na inú kartu.