O tejto príručke

Ikony v tejto príručke

Tlačidlo posunu nahor Tlačidlo posunu nadol Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava Označuje smer stlačenia krížových tlačidiel Krížové tlačidlá.
Nastavenie/rýchle ovládanie Označuje tlačidlo rýchleho ovládania/nastavenia.
  • K vyššie uvedeným označeniam treba uviesť, že ikony a symboly používané na tlačidlách videokamery a zobrazované na obrazovke sa tiež používajú v tejto príručke, keď sa vysvetľujú súvisiace operácie a funkcie.
Prepojenie Prepojenia na stránky s podobnými témami.
Varovanie

Varovanie na zabránenie možným problémom pri snímaní.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie.

Tipy Tipy alebo rady na lepšie snímanie.
Odstraňovanie problémov Rady pri odstraňovaní problémov.

Základné predpoklady pre prevádzkové pokyny a vzorové fotografie

  • Pokyny sa vzťahujú na videokameru so zapnutým napájaním ().
  • Predpokladá sa, že všetky nastavenia ponuky sú nastavené na predvolené hodnoty.
  • Vzorové fotografie v tejto príručke slúžia iba na ilustráciu.