Nahrávanie videozáznamu

 1. Zaostrite na objekt.

  Sledovanie objektu na zaostrenie

  • Nastavte položku [Snímanie: Autofocus method/Snímanie: Metóda automatického zaostrovania] na možnosť [Face tracking AF/Sledovanie tváre AF].
  • Nad tvárou osoby alebo iným objektom sa zobrazí bod AF, na ktorý videokamera zaostrí.
  • Ak chcete zaostriť na iný objekt, ťuknite naň. Bod AF sa zmení na [Dvojitý rámik]. Ak chcete ukončiť výber objektu, stlačte tlačidlo MENU. Opätovným stlačením tlačidla Nastavenie/rýchle ovládanie sa vrátite na obrazovku snímania.
  • Keď sa okolo bodu AF zobrazí [] [], môžete pomocou tlačidiel Tlačidlo posunu doľava Tlačidlo posunu doprava zmeniť objekt, na ktorý sa má zaostriť.

  Zaostrenie na objekty v určitej polohe

  • Nastavte položku [Snímanie: Autofocus method/Snímanie: Metóda automatického zaostrovania] na možnosť [Specified frame AF/Špecifická snímka AF].
  • Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť, potom presuňte bod AF na obrazovke bodu AF.
  • Zarovnajte bod AF s objektom.
  • Stlačením tlačidla MENU sa bod AF vráti do stredu.
  • Ťuknutím na položku [SET] sa vrátite na obrazovku snímania. Na vycentrovanie bodu AF ťuknite na položku [].

  Poznámka

  • Ťuknutím na položku [Zaostrenie uzamknuté] aktivujete automatické zaostrovanie počas pohotovostného režimu, potom sa zaostrovanie uzamkne. Ikona sa zmení na [Zaostrenie odomknuté]. Ak chcete zaostrenie odomknúť, ťuknite na ňu znova.
  • Ak sa nezobrazuje [Zaostrenie uzamknuté], stlačte tlačidlo Tlačidlo posunu nadol.
  • Po zaostrení objektu sa zobrazí zelený rámik. Keď videokamera nedokáže zaostriť na objekty, zobrazí sa žltý rámik so symbolom [!].

  Upozornenie

  • Ak počas nahrávania videozáznamu vykonávate operácie s videokamerou, zabudovaný mikrofón videokamery môže zaznamenať aj zvuky týchto operácií.
 2. Nahrajte videozáznam.

  • Ak chcete spustiť nahrávanie videozáznamu, ťuknite na [Nahrávanie] alebo stlačte tlačidlo Štart/Stop.
  • Počas nahrávania videozáznamu sa v ľavom hornom rohu zobrazí [Ukazovateľ zaostreniaREC] a okolo obrazovky sa zobrazí blikajúci červený rámik.
  • Zvuk sa nahráva pomocou mikrofónu (1).
  • Ak chcete zastaviť nahrávanie videozáznamu, ťuknite na [] alebo stlačte tlačidlo Štart/Stop.
  • Ak si chcete pozrieť nahraný videozáznam, stlačte tlačidlo Prehrávanie ().

Poznámka

 • Zvuk sa nahráva stereofonicky.
 • Mikrofón sníma zvuk pred a za videokamerou, vľavo a vpravo a nad ním.