Координатна мрежа

На екрана може да се покаже координатна мрежа.

  1. Изберете [Shooting: Grid display/Shooting: Координатна мрежа].

  2. Изберете опция.