Инструкции за безопасност

Прочетете тези инструкции, за да работите с продукта безопасно.

Спазвайте тези инструкции, за да предпазите от наранявания работещия с продукта и другите.

Warning ВНИМАНИЕ:
Обозначава опасност от сериозни наранявания или смърт.
 • Съхранявайте продукта на недостъпни за малки деца места.

  Окачването на ремъка около шията на човек може да причини задушаване.

  Поглъщането на части или аксесоари от камери е опасно. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.

 • Използвайте само източниците на захранване, посочени в това пълно ръководство на потребителя.
 • Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.
 • Не подлагайте продукта на сътресения и вибрации.
 • Не докосвайте вътрешните компоненти.
 • Прекратете използването на продукта, ако възникнат необичайни обстоятелства, като например дим или странен мирис.
 • Не използвайте органични разтворители като алкохол, бензин или разредител за боя, за да почиствате продукта.
 • Не мокрете продукта. Не поставяйте външни обекти или течности в продукта.
 • Не използвайте продукта в присъствието на запалими газове.

  Това може да доведе до токов удар, експлозия или пожар.

 • Не докосвайте продукта, свързан към електрическата мрежа, по време на гръмотевични бури.

  Това може да причини токов удар.

 • При използване на зарядно устройство или захранващ адаптер спазвайте следните инструкции.

  • Периодично почиствайте натрупванията от прах по щепсела и контакта с помощта на суха кърпа.
  • Не вкарвайте или издърпвайте щепсела с мокри ръце.
  • Не използвайте продукта, ако щепселът не е вкаран докрай в контакта.
  • Не допускайте замърсяване на щепсела и контактните пластини и не ги допирайте до карфици, кламери или други метални предмети.
  • Не докосвайте зарядното устройство или захранващия адаптер, свързан към електрическата мрежа, по време на гръмотевични бури.
 • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Не повреждайте, не модифицирайте и не нарушавайте целостта на захранващия кабел.
 • Не увивайте продукта в кърпа или други материали, докато работи или веднага след употреба, когато продуктът е все още топъл.
 • Когато изключвате продукта от контакта, издърпвайте захранващия кабел, като го държите за щепсела (не за кабела).
 • Не оставяйте продукта свързан към източник на захранване за продължителни периоди от време.
 • Не зареждайте батерии при температури извън диапазона 5 - 40 °C.

  Това може да доведе до токов удар, експлозия или пожар.

 • Не оставяйте продукта в контакт с една и съща зона от кожата за продължителни периоди от време по време на използване.

  Това може да доведе до нискотемпературни изгаряния, включително зачервяване на кожата и образуване на мехури, дори ако продуктът не е толкова горещ на пипане. Използването на статив или друго подобно оборудване се препоръчва при работа с продукта на горещи места, както и за хора с проблеми с кръвообращението или с по-малко чувствителна кожа.

 • Спазвайте всички указания, изискващи да изключите продукта на места, където използването му е забранено.

  Несъобразяването с подобни указания може да причини неизправност поради въздействието на електромагнитните вълни и дори да доведе до злополуки.

Caution ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Следвайте инструкциите по-долу. В противен случай може да възникнат наранявания или повреди на имущество.
 • Не гледайте в екрана или през визьора твърде продължително.

  Това може да предизвика симптомите на морска болест. Ако това се случи, незабавно прекратете използването на продукта и си починете, преди да продължите работа с продукта.

 • Не оставяйте продукта на места, изложени на крайно високи или ниски температури.

  Продуктът може да стане много горещ/студен и да причини изгаряния или наранявания при допир.

 • Ремъкът е предназначен за окачване само към тялото на човек. Окачването на продукта с ремък на кука или на друг предмет може да повреди продукта. Също така не разтърсвайте продукта и не го подлагайте на силни удари.
 • Не прилагайте силен натиск върху обектива и го предпазвайте от удари в други предмети.

  Това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.

 • Не носете продукта, когато е монтиран на статив.

  Това може да доведе до нараняване или злополука.

 • Не докосвайте вътрешните части на продукта.

  Това може да доведе до нараняване.

 • Ако по време на или след употребата на този продукт възникне някаква необичайна кожна реакция или дразнене, въздържайте се от по-нататъшна употреба на продукта и потърсете медицински съвет/помощ.