По-сложно свързване

Свързване към смартфон или таблет

Можете да установите директна Wi-Fi връзка със смартфон и да използвате Camera Connect за управление на камерата.

 1. Изберете [Communication functions: Advanced connection/Communication functions: По-сложно свързване].

 2. Изберете [OK].

  • Този екран не се показва, ако за Wi-Fi настройките вече е зададено [Enable/Разрешено].
 3. Изберете [Connect to smartphone(tablet)/Свързване към смартфон(таблет)].

 4. Изберете [Add a device to connect to/Добавяне на устройство за свързване].

 5. Започнете търсене на точки за достъп.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да стартирате търсенето
  • Ако приложението Camera Connect не е инсталирано, използвайте смартфона, за да сканирате QR кода от екрана, отидете в Google Play или App Store, за да инсталирате Camera Connect, след което натиснете бутона Quick Control/Set, за да стартирате търсенето.
 6. Установете Wi-Fi връзка.

  • Свържете се към точка за достъп чрез Wi-Fi. Следвайте инструкциите за използвания метод на свързване.

   • Свързване чрез WPS (, )
   • Ръчно свързване към разпознати мрежи ()
   • Ръчно свързване чрез въвеждане на информация за точката за достъп ()
 7. Стартирайте Camera Connect и докоснете името на камерата.

 8. Изберете [OK].

  • На дисплея на камерата се извежда [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл] ().

API интерфейс за управление на камерата

Преди да използвате приложение или друг продукт, прилагащ Camera Control API (CCAPI)*, подгответе камерата за CCAPI управление, като я свържете през Wi-Fi към смартфона, таблета или компютъра, който ще използвате. Можете да установите Wi-Fi комуникация както в режим, който използва камерата като точка за достъп (директна връзка), така и в режим, който използва отделна точка за достъп.

Camera Control API: HTTP-базиран приложно-програмен интерфейс за управление на камери Canon чрез Wi-Fi.

 1. Изберете [Camera Control API/API интерфейс за управление на камерата].

 2. Изберете опция.

  • HTTPS

   Задайте настройка [Disable/Забранено], когато използвате HTTP.

  • Port no. (HTTP)/Порт номер (HTTP)

   Номерът на HTTP порта може да се промени, ако е необходимо.

  • Port no. (HTTPS)/Порт номер (HTTPS)

   Номерът на HTTPS порта може да се промени, ако е необходимо.

 3. Изберете [User authentic./Удостов. потребител].

 4. Изберете [/].

 5. Задайте потребителско име.

  • След въвеждането изберете [OK].
 6. Задайте паролата.

  • След въвеждането изберете [OK].

Внимание

 • Ако за удостоверяване на потребителя сте задали настройка [Disable/Забранено], CCAPI ще работи без удостоверяване на потребителя.

Wi-Fi връзка в режим „Точка за достъп на камерата“

 1. Изберете [Connect/Свързване].

 2. Изберете [Add with wizard/Добавяне чрез пом. процедура].

 3. Изберете [Camera access point mode/Режим на точка за достъп на камерата].

 4. Изберете [Easy connection/Лесно свързване].

  • Изберете [OK].
 5. Въведете потребителското име.

  • Този екран не се показва, когато за удостоверяване на потребителя е зададена настройка [Disable/Забранено].
 6. Въведете паролата.

  • Този екран не се показва, когато за удостоверяване на потребителя е зададена настройка [Disable/Забранено].
 7. Проверете SSID (име на мрежа) и паролата.

  • Проверете SSID (1) и паролата (2), показани на дисплея на камерата.
 8. Управлявайте камерата от смартфон или компютър.

  • За да се свържете към смартфон, включете Wi-Fi функцията на смартфона и докоснете SSID името, което сте проверили на стъпка 7. За парола въведете паролата, която сте проверили на стъпка 7.
  • За да се свържете към компютър, отворете екрана с мрежовите настройки на компютъра и изберете SSID името, което сте проверили на стъпка 7. За парола въведете паролата, която сте проверили на стъпка 7.
 9. Установете Wi-Fi връзка.

  • Когато екранът по-горе се появи на дисплея на камерата, използвайте смартфона, компютъра или друго устройство за достъп до посочения URL от приложението, разработено за управление на камерата.
  • Извеждането на горния екран на дисплея на камерата показва, че е установена Wi-Fi връзка.
  • За да прекратите Wi-Fi връзката, изберете [Disconnect/Прекрати].
  • След като Wi-Fi връзката бъде прекратена, тя се запаметява.

Wi-Fi връзка чрез точка за достъп

Преди да изпълните тези стъпки, се уверете, че смартфонът или компютърът са свързани към точката за достъп чрез Wi-Fi или кабел.

 1. Изберете [Connect/Свързване].

 2. Изберете [Add with wizard/Добавяне чрез пом. процедура].

 3. Изберете SSID.

  • Изберете SSID името на точката за достъп, към която да се свържете.
  • Въведете паролата на точката за достъп и изберете [OK].
 4. Задайте IP адреса.

  • За да зададете IP адреса автоматично, изберете [Auto setting/Автоматична настройка] и след това [OK].
  • За да зададете IP адреса ръчно, вижте Ръчно задаване на IP адрес.
 5. Изберете опция за IPv6.

  • Изберете [Enable/Разрешено], за да използвате IPv6.
  • Изберете опция и след това [OK], за да преминете към следващия екран.
 6. Въведете потребителското име.

  • Този екран не се показва, когато за удостоверяване на потребителя е зададена настройка [Disable/Забранено].
 7. Въведете паролата.

  • Този екран не се показва, когато за удостоверяване на потребителя е зададена настройка [Disable/Забранено].
 8. Установете Wi-Fi връзка.

  • Когато екранът по-горе се появи на дисплея на камерата, използвайте смартфона, компютъра или друго устройство за достъп до посочения URL от приложението, разработено за управление на камерата.
  • Извеждането на горния екран на дисплея на камерата показва, че е установена Wi-Fi връзка.
  • За да прекратите Wi-Fi връзката, изберете [Disconnect/Прекрати].
  • След като Wi-Fi връзката бъде прекратена, тя се запаметява.

Ръчно запаметяване на връзка

Изпълнете тези стъпки, за да запаметите ръчно връзка.

 1. Изберете [Connect/Свързване].

 2. Изберете [Add manually/Ръчно добавяне].

  • Следвайте инструкциите на екрана, за да запаметите връзката.
  • За да установите повторно запаметена Wi-Fi връзка, вижте Повторно свързване чрез Wi-Fi.

Повторно свързване чрез Wi-Fi

 1. Изберете [Connect/Свързване].

  • След като е установена връзка, на дисплея на камерата се извежда екранът [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл].

Екран [Wi-Fi on]

Посочените по-долу операции са достъпни от екрана [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл].

 • Confirm Wi-Fi settings/Потвърди Wi-Fi настройки

  Можете да проверите настройките за Wi-Fi връзките.

 • Error details/Подробности за грешки

  Ако възникнат грешки в Wi-Fi връзката, можете да проверите информацията за грешките ().

 • Disconnect/Прекрати

  Прекратява Wi-Fi връзката.

 • SSID

  Показва текущото SSID име на мрежа заедно с началния URL адрес на CCAPI.

Конфигуриране на настройките на CCAPI

Посочените по-долу настройки са достъпни в екрана [Camera Control API/API интерфейс за управление на камерата].

Connect/Свързване

Свързване към запаметена връзка.

Check/edit connections/Проверка/редактиране на връзките

Проверка или редактиране на настройките за връзка.

 • Изберете елементи за проверка или промяна.
  • [Wireless LAN/Безжична LAN мрежа]

   Промяна на SSID името на връзката.

  • [TCP/IPv4]

   Промяна на TCP/IPv4 настройките на връзката.

  • [TCP/IPv6]

   Промяна на TCP/IPv6 настройките на връзката.

  • [Check connection/Проверка на връзка]

   Проверка на настройките на връзката.

  • [Delete connection/Изтриване на връзка]

   Изтриване на запаметена връзка.

Автоматично свързване

Активира автоматично установяване на Wi-Fi връзка.

Изберете [Enable/Разрешено] и изключете камерата.

При следващото включване на камерата автоматично ще се установи Wi-Fi връзка.