Основни операции

Бутон старт/стоп

Натиснете бутона за старт/стоп в режим „Видео“, за да стартирате записа. Натиснете го отново, за да прекратите записа.

Натиснете бутона старт/стоп в режим „Снимки“, за да заснемете една снимка.

Down/INFO Бутон „Надолу“/INFO

Всяко натискане на бутона Down/INFO „Надолу“/INFO променя показваната информация.

Показаните по-долу примерни екрани са за запис на видео.

Communication/Multi-access Бутон за комуникация/мулти-досъп

Показва функциите за безжична комуникация.

Бутонът Communication/Multi-access може да бъде програмиран също и за често използвани функции в режим „Видео“. За да видите екрана с настройки за този бутон, натиснете и задръжте бутона в екрана за запис на видео.

  • Натиснете бутона Quick Control/Set, за да я зададете.
  • По време на възпроизвеждане можете да изпращате изображения към смартфон или таблет (наричани заедно „смартфони“), свързан към камерата чрез Wi-Fi, като натиснете бутона Communication/Multi-access. Задайте изображения чрез Left keyRight key и след това натиснете бутона Quick Control/Set.

Внимание

  • Функциите, присъединени към бутона Communication/Multi-access, може да не са достъпни в някои режими на запис. В такъв случай се извежда съобщение, когато натиснете бутона Communication/Multi-access, за да покаже, че функцията е недостъпна.

Функции на индикатора

Индикаторът се променя в зависимост от статуса на камерата.

Цвят Статус на индикатора Статус на камерата
Зелен Включен
  • Записване на снимки в картата памет или възпроизвеждане на снимки от картата памет
Бавно мига
  • Изкл. дисплей
Мига
  • Записване на видео в картата памет или възпроизвеждане на видео от картата памет
  • Прехвърляне на изображения чрез Wi-Fi
Оранжев Включен
  • Зареждане чрез USB
Мига
  • Грешка при зареждане чрез USB