Готовност: Ниска резолюция

Задайте настройка [On/Вкл], за да пестите заряда на батерията и да ограничите повишаването на температурата на камерата в режим на готовност.

Това може да ви позволи да записвате видео по-продължително.

  1. Изберете [Shooting: Standby: Low res./Shooting: Готовност: Ниска резолюция].

  2. Изберете [On/Вкл].

Внимание

  • Качеството на изображението на екрана в режим на готовност може да се различава от качеството на изображението на екрана по време на запис на видео.
  • Когато стартирате запис на видео, текущият кадър може да остане за момент на екрана, вместо изображението да се актуализира.