Действия при съобщения за грешка

Когато възникне грешка при свързване, можете да покажете детайли за грешката чрез една от процедурите по-долу. След това отстранете причината за грешката в съответствие с примерите, показани в тази глава.

 • Изберете [Communication functions: Error details/Communication functions: Подробности за грешки].
 • Изберете [Error details/Подробности за грешки] в екрана [Wi-Fi on/Wi-Fi вкл].

Щракнете върху посочените по-долу номера за грешка, за да преминете към съответния раздел.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Забележка

 • В случай на грешки [Err**] се показва отдясно на [Communication functions: Error details/Communication functions: Подробности за грешки]. Не се извежда след изключване на камерата.

11: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • В случай на [Connect to smartphone(tablet)/Свързване към смартфон(таблет)] стартирано ли е приложението Camera Connect?

  • Установете връзка чрез Camera Connect ().
 • Използват ли камерата и точката за достъп един и същи криптиращ ключ за удостоверяване?

  • Тази грешка възниква, ако криптиращите ключове не съвпадат, когато методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система].

   Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали в камерата е въведен правилният криптиращ ключ за удостоверяване ().

12: Connection target not found/Не е намерена ответната страна

 • Включени ли са другото устройство и точката за достъп за свързване?

  • Включете другото устройство и точката за достъп и изчакайте за кратко. Ако връзка все още не може да бъде установена, изпълнете процедурите за установяване на връзка отново.

21: No address assigned by DHCP server/Не е присвоен адрес от DHCP сървър

Какво да проверите в камерата

 • За камерата: IP адресът е с настройка [Auto setting/Автоматична настройка]. Това правилната настройка ли е?

  • Ако не използвате DHCP сървър, конфигурирайте настройката, след като за IP адреса зададете [Manual setting/Ръчна настройка] в камерата ().

Какво да проверите в DHCP сървъра

 • Включено ли е захранването на DHCP сървъра?

  • Включете DHCP сървъра.
 • Притежава ли DHCP сървърът достатъчно адреси за присъединяване?

  • Увеличете броя на адресите, достъпни за присъединяване чрез DHCP сървъра.
  • Изключете устройствата с присъединени от DHCP сървъра адреси от мрежата, за да намалите броя използвани адреси.
 • Работи ли правилно DHCP сървърът?

  • Проверете настройките на DHCP сървъра, за да се уверите, че работи правилно като DHCP сървър.
  • Ако е възможно, попитайте своя мрежов администратор, за да се уверите, че DHCP сървърът работи.

23: Device with same IP address exists on selected network/В избраната мрежа съществува устройство със същия IP адрес

 • Има ли друго устройство в мрежата на камерата, което да използва същия IP адрес като на камерата?

  • Променете IP адреса на камерата, за да избегнете съвпадение на адреса с този на друго устройство в мрежата. Или променете IP адреса на устройството със съвпадащ адрес.
  • Ако IP адресът на камерата е с настройка [Manual setting/Ръчна настройка] в мрежа с активен DHCP сървър, задайте настройка [Auto setting/Автоматична настройка] ().

Забележка

 • Действия при съобщения за грешка 21–23

 • Когато отстранявате грешки с номера 21–23, проверете описаното по-долу.

  Използват ли камерата и точката за достъп една и съща парола за удостоверяване?

  • Тази грешка възниква, ако паролите не съвпадат, когато методът за удостоверяване е [Open system/Отворена система]. Проверете дали са изписани правилно главните и малките букви и дали в камерата е въведена правилната парола ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found/Безжичната LAN мрежа с избраното SSID не е намерена

 • Има ли предмети, които стоят между камерата и антената на точката за достъп?

  • Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка видимост към камерата.

Какво да проверите в камерата

 • Съответства ли SSID името, зададено в камерата, с това на точката за достъп?

  • Проверете SSID името на точката за достъп и след това задайте същото SSID име в камерата ().

Какво да проверите за точката за достъп

 • Включена ли е точката за достъп?

  • Включете захранването на точката за достъп
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на камерата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от камерата в точката за достъп. MAC адресът може да бъде проверен в екрана [MAC address/MAC адрес] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal/Невъзможно свързване с терминал на безжична LAN мрежа

 • Използват ли камерата и точката за достъп един и същи метод за криптиране?

  • Камерата поддържа следните методи за криптиране: WEP, TKIP и AES ().
 • Ако филтрирането по MAC адрес е активирано, запаметен ли е MAC адресът на камерата в точката за достъп?

  • Запаметете MAC адреса от камерата в точката за достъп. MAC адресът може да бъде проверен в екрана [MAC address/MAC адрес] ().

65: Wireless LAN connection lost/Изгубена връзка с безжична LAN мрежа

 • Има ли предмети, които стоят между камерата и антената на точката за достъп?

  • Преместете антената на точката за достъп в позиция с пряка видимост към камерата.
 • Безжичната LAN връзка е била прекъсната поради някакви причини и връзката не може да бъде възстановена.

  • Възможните причини са следните: претоварване на точката за достъп от друго устройство, използване на микровълнова фурна или подобно устройство в близост (интерференция чрез IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz честота)) или въздействие на дъжд или висока влажност.

91: Other error/Друга грешка

 • Възникнали са грешки, различни от номер 11 до 83.

  • Изключете захранването на камерата и след това го включете отново.

121: Not enough free space on server/В сървъра няма достатъчно свободно пространство

 • Уебсървърът не разполага с достатъчно свободно пространство.

  • Изтрийте ненужните изображения в уебсървъра, проверете свободното пространство в уебсървъра и се опитайте да изпратите данните отново.

125: Check the network settings/Проверете настройките на мрежата

 • Установена ли е връзка с мрежата?

  • Проверете статуса на мрежата.

127: An error has occurred/Възникна грешка

 • Проблем, различен от грешки от 121 до 125, е възникнал, докато камерата е била свързана към уебуслугата.

  • Опитайте отново да установите Wi-Fi връзка.

130: The server is currently busy/Сървърът в момента е зает
Please wait a moment and try again/Изчакайте малко и опитайте отново

 • В момента сайтът image.canon е претоварен.

  • Опитайте да влезете отново в image.canon чрез Wi-Fi по-късно.

131: Try again/Опитайте отново

 • Възникнала е грешка при свързване към image.canon чрез Wi-Fi.

  • Опитайте отново да установите Wi-Fi връзка към image.canon.

132: Error detected on server/Открита е грешка в сървъра
Try again later/Опитайте отново по-късно

 • В момента сайтът image.canon е офлайн за поддръжка.

  • Опитайте да влезете отново в image.canon чрез Wi-Fi по-късно.

133: /

 • Възникнала е грешка при влизане в image.canon.

  • Проверете настройките за image.canon.
  • Опитайте да влезете отново в image.canon чрез Wi-Fi по-късно.

134: Set the correct date and time/Задайте правилните дата и час

 • Настройките за дата, час и часова зона са неправилни.

  • Проверете настройките за [Set-up: Date/Time/Zone/Set-up: Дата/час/часова зона].

135: Web service settings have been changed/Настройките на уебуслугата са променени

 • Настройките за image.canon са променени.

  • Проверете настройките за image.canon.

136: The QR code shown on the camera was not scanned correctly by the dedicated app. Try camera web link setup again./QR кодът, показан на дисплея на камерата, не е сканиран правилно от приложението. Опитайте отново да настроите уеб връзката на камерата.

 • QR кодът не е сканиран правилно от смартфона.

  • Конфигурирайте отново настройките на уеб връзката на камерата и сканирайте отново QR кода, показан на екрана на камерата.

137: The QR code shown on the camera has expired. Try camera web link setup again./QR кодът, показан на дисплея на камерата, е изтекъл. Опитайте отново да настроите уеб връзката на камерата.

 • Показаният QR код е изтекъл.

  • Конфигурирайте отново настройките на уеб връзката на камерата и сканирайте отново QR кода, показан на екрана на камерата.