ND филтър

За постигане на оптимална яркост за заснеманите сцени, автоматичният ND филтър намалява интензивността на светлината до 1/8 от действителното ниво (еквивалент на три позиции от скалата). Наред с настройка [Auto/Авто] можете да задавате настройка [Off/Изкл] или [On/Вкл].

  1. Изберете [Shooting: ND filter/Shooting: ND филтър].

  2. Изберете опция.

Внимание

  • Задаването на настройка [On/Вкл] или [Auto/Авто] увеличава вероятността от появата на шум в изображението дори в ярки сцени, тъй като улеснява увеличаването на ISO чувствителността.
  • ND: Неутрална наситеност (Neutral Density)
  • Предпазни мерки при използване на автоматичния ND филтър

  • Настройката за ND филтър не се променя, след като е започнал записът на видео или предаването на поточно видео дори ако е зададена настройка [Auto/Авто].
  • За оптимални резултати задайте [Off/Изкл], ако по време на записа на видео средата се променя от ярка към тъмна.
  • [Shooting: ND filter/Shooting: ND филтър] е с настройка [Off/Изкл], когато камерата се използва като уеб камера.