Пестене на енергия

Можете да задавате времето, след което екранът се изключва, и времето, след което камерата се изключва, след като камерата е била оставена в покой (Screen off/Изключен дисплей и Auto power off/Автоматично изключване).

  1. Изберете [Set-up: Power saving/Set-up: Пестене на енергия].

  2. Изберете опция.

Забележка

  • [Screen off/Изключен дисплей] се прилага, докато е изведен екранът за снимане. Тези настройки не се прилагат, докато е изведено менюто или докато се възпроизвеждат изображения.
  • Камерата се изключва, докато е изведено менюто или докато се възпроизвеждат изображения, след като изтече времето, зададено в [Screen off/Изключен дисплей] и [Auto power off/Автоматично изключване].
  • За да предпази екрана, камерата ще го изключи 30 min., след като екранът е намалил яркостта си (въпреки че камерата ще остане включена), дори когато за функциите [Screen off/Изключен дисплей] и [Auto power off/Автоматично изключване] сте задали настройка [Disable/Забранено].
  • Настройките за пестене на енергия не се прилагат по време на снимане или по време на USB или безжична комуникация.