Качество на изображението

Можете да избирате броя пиксели и качеството на изображението.

  1. Изберете [Shooting: Image quality/Shooting: Качество на изображението].

  2. Изберете опция.