Баланс на бялото

Балансът на бялото (WB) запазва белите зони наистина бели на снимката. Обикновено с настройка Авто [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) или [Auto: White priority] (Приоритет на бялото) се постига правилният баланс на бялото. Ако не успявате да постигнете естествени цветове с настройка Авто, можете да изберете баланс на бялото, подходящ за източника на светлина.

[Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) се задава автоматично за режими [Smooth skin movie/Гладка кожа за видео], [Movie IS mode/IS режим за видео] и [Auto photo/Автоматични снимки].

Забележка

 • Човешкото око се адаптира към промените в светлината, така че белите обекти изглеждат бели при всякакъв вид светлина. Цифровите камери използват цветовата температура на светлината, за да определят белия цвят, и въз основа на това прилагат обработка на изображението, за да изглеждат цветните тонове естествени във вашите снимки.
 • За информация за настройките [Auto white balance] и [Auto: White priority] вижте [Auto white balance] Автоматичен баланс на бялото.
 • За да зададете желаната цветова температура, изберете [Color temperature] в [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото], натиснете Communication/Multi-access и след това натиснете Left key Right key.
(Приблиз.)
Индикация Режим Цветова температура (K: Келвин)
Auto white balance Авто (Приоритет на атмосферата) 3000-7000
Auto: White priority Авто (Приоритет на бялото)
Daylight Daylight/Дневна светлина 5200
Shade Shade/Сянка 7000
Cloudy Cloudy/Облачност, twilight, sunset 6000
Tungsten light Tungsten light/Волфрамова светлина 3200
White fluorescent light White fluorescent light/Бяла флуоресцентна светлина 4000
Color temperature Цветова температура 2500-10000

[Auto white balance] Автоматичен баланс на бялото

При настройка [Auto white balance] (Приоритет на атмосферата) можете малко да увеличите интензивността на топлите цветове в изображението при снимане на светлина от лампа с нажежаема жичка.

Ако сте задали [Auto: White priority] (Приоритет на бялото), можете да намалите интензивността на топлите цветове в изображението.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Изберете [Auto white balance].

  • Изберете [Auto white balance] и след това натиснете бутона Communication/Multi-access.
 3. Изберете опция.

Внимание

 • Предупреждения, когато е избрана настройка [Auto: White priority] (Приоритет на бялото)

 • Топлият нюанс на обектите може да избледнее.
 • Когато сцената е осветена от няколко светлинни източника, топлите нюанси в снимката няма да могат да бъдат редуцирани.

[Color temperature] Цветова температура

Може да се зададе стойност за цветовата температура на баланса на бялото.

 1. Изберете [Shooting: White balance/Shooting: Баланс на бялото].

 2. Задайте цветовата температура.

  • Изберете [Color temperature] и след това натиснете Communication/Multi-access.
  • Натиснете Left key Right key, за да зададете желаната цветова температура, и след това натиснете бутона Quick Control/Set.
  • Можете да зададете цветова температура в диапазона от приблиз. 2500K до 10000K през стъпка от 100K.

Забележка

 • Когато задавате цветова температура за изкуствен източник на светлина, задайте корекция на баланса на бялото (към пурпурно или зелено) в [] в екрана за бърз контрол, ако е необходимо.
 • Когато задавате [Color temperature] чрез показанията на уред за измерване на цветова температура (достъпен в търговската мрежа), направете няколко пробни снимки и регулирайте настройката така, че да компенсирате разликата между измерените с уреда данни и измерените от камерата данни за цветова температура.