Ρυθμίσεις Wi-Fi

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Wi-Fi

   Όταν απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών και ασύρματων συσκευών στον χώρο που βρίσκεστε (π.χ. σε αεροπλάνο ή νοσοκομείο), ορίστε τη ρύθμιση σε [Απενεργ.].

  • Δ/νση MAC

   Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής.

Έλεγχος της διεύθυνσης MAC

Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση MAC της μηχανής.

 1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Ρυθμίσεις Wi-Fi].

 2. Επιλέξτε [Δ/νση MAC].

 3. Ελέγξτε τη διεύθυνση MAC.