Όνομα της μηχανής

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της μηχανής (εμφανίζεται σε smartphone και άλλες κάμερες) εάν απαιτείται.

  1. Επιλέξτε [Λειτουργίες επικοινωνίας: Όνομα μηχανής].

  2. Αλλάξτε το όνομα της μηχανής.

    • Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο () για να εισαγάγετε τη όνομα της μηχανής.
  3. Πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].