Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO ταινίας

  • Ταχύτητα ISO

    Μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα ISO που προτιμάτε. Επιλέξτε [Ταχύτητα ISO] για πρόσβαση στην οθόνη ρύθμισης ταχύτητας ISO. Ορίστε το, πατώντας τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο. Μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη ISO και πατώντας το πλήκτρο Επικοινωνία/πολλαπλή πρόσβαση.

  • Μέγ. για ταχ. ISO

    Σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη τιμή για την [Ταχύτητα ISO] που θα χρησιμοποιείται για την εγγραφή ταινίας Full HD.

  • Μέγ. για

    Σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη τιμή για την [Ταχύτητα ISO] που θα χρησιμοποιείται για την εγγραφή ταινίας 4K.

Προσοχή

  • Οι επιλογές [Μέγ. για ταχ. ISO] και [Μέγ. για ] δεν προσδιορίζουν τη μέγιστη τιμή για την Αυτόματη ISO.