Ενεργοποίηση της μηχανής

  • Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο Τροφοδοσία ρεύματος. Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή.

Αλλαγή της γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Κατά την αρχική εκκίνηση, εμφανίζεται μια οθόνη επιλογής γλώσσας.

Για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γλώσσα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, ανατρέξτε στη σελίδα Γλώσσα.

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώρας

Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ημερομηνίας/ώρας/ζώνης ώρας όταν ενεργοποιείτε τη μηχανή, ανατρέξτε στη σελίδα Ημνία/Ώρα/Ζώνη.

Αλλαγή του συστήματος βίντεο

Το σύστημα βίντεο είναι ρυθμισμένο σε NTSC.

Αλλάξτε το σε PAL στις περιοχές στις οποίες το σύστημα βίντεο της τηλεόρασης είναι PAL.

Για να αλλάξετε το σύστημα βίντεο, ανατρέξτε στη σελίδα Σύστημα βίντεο.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας εμφανίζεται, όταν ενεργοποιηθεί η μηχανή.

Στάθμη μπαταρίας 3 Η στάθμη της μπαταρίας είναι ικανοποιητική.
Στάθμη μπαταρίας 2 Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, αλλά η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη.
Στάθμη μπαταρίας 1 Η μπαταρία θα εκφορτιστεί σύντομα (αναβοσβήνει).
Στάθμη μπαταρίας 0 Φορτίστε την μπαταρία.

Σημείωση

  • Η μπαταρία θα εκφορτιστεί συντομότερα με τις παρακάτω ενέργειες:
    • Χρήση της λειτουργίας Wi-Fi ή της λειτουργίας Bluetooth.
  • Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ίσως να είναι λιγότερος, ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες λήψης.
  • Σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενδεχομένως να μην είναι εφικτή η λήψη ακόμα και αν επαρκεί η στάθμη της μπαταρίας.