Ρυθμίσεις GPS

GPS μέσω κινητού

Μπορείτε να προσθέσετε γεωετικέτες στις εικόνες με ένα smartphone που είναι συμβατό με Bluetooth.

Ολοκληρώστε αυτές τις ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής Camera Connect () στο smartphone.

 1. Στο smartphone, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

 2. Εδραιώστε τη σύνδεση Bluetooth.

  • Εκκινήστε την εφαρμογή Camera Connect και πραγματοποιήσετε ζεύξη μεταξύ της μηχανής και του smartphone μέσω Bluetooth.
 3. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Ρυθμίσεις GPS].

 4. Επιλέξτε [GPS από κινητό].

 5. Επιλέξτε [Ενεργ.].

 6. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Στις εικόνες προτίθεται γεωετικέτα με τις πληροφορίες από το smartphone.

Προβολή πληροφοριών GPS

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες τοποθεσίας που προστέθηκαν στις λήψεις σας από την οθόνη πληροφοριών λήψης ().

 • (1) Γεωγραφικό πλάτος
 • (2) Γεωγραφικό μήκος
 • (3) Υψόμετρο
 • (4) UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα)

Προσοχή

 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας λαμβάνονται από το smartphone, μόνο όσο η μηχανή είναι συζευγμένη με αυτό μέσω Bluetooth.
 • Δεν λαμβάνονται πληροφορίες κατεύθυνσης.
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην είναι ακριβείς, ανάλογα με τις συνθήκες του ταξιδιού ή την κατάσταση του smartphone.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τη λήψη πληροφοριών τοποθεσίας από το smartphone μετά την ενεργοποίηση της μηχανής.
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν λαμβάνονται πλέον μετά από κάποια από τις παρακάτω λειτουργίες.
  • Ζεύξη με ασύρματο τηλεχειριστήριο μέσω Bluetooth
  • Απενεργοποίηση της μηχανής
  • Έξοδος από το Camera Connect
  • Απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας στο smartphone
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν λαμβάνονται πλέον μετά από κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις.
  • Η μηχανή απενεργοποιείται
  • Η σύνδεση Bluetooth τερματίζεται
  • Η στάθμη μπαταρίας που απομένει στο smartphone είναι χαμηλή

Σημείωση

 • Η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) είναι ουσιαστικά ίδια με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς.
 • Για ταινίες, προστίθενται οι πληροφορίες GPS που αποκτήθηκαν αρχικά.