Διαμόρφωση

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι ρυθμίσεις μενού της καρτέλας διαμόρφωσης [Διαμόρφωση].