Συνέχιση από προηγούμενη προβολή

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Από ΤελΠροβολή].

  2. Κάντε μια επιλογή.

    • [Ενεργ.]: Η προβολή συνεχίζεται από την τελευταία εικόνα που προβλήθηκε (εκτός αν μόλις ολοκληρώσατε τη λήψη).
    • [Απενεργ.]: Η προβολή συνεχίζεται από την πιο πρόσφατη λήψη, κάθε φορά που επανεκκινείται η μηχανή.