Αυτόματο αργό κλείστρο για ταινίας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εγγράψετε ταινίες που είναι φωτεινότερες και επηρεάζονται λιγότερο από τον θόρυβο της εικόνας από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.], μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Διαθέσιμο σε κατάσταση εγγραφής [Ταινίες]. Με τη [Κατάσταση IS ταινίας], αυτή η κατάσταση είναι σταθερά ρυθμισμένη σε [Ενεργ.], και με την [Λείο δέρμα σε ταινία] σε [Απενεργ.]. Εφαρμόζεται όταν ο ρυθμός καρέ του μεγέθους εγγραφής ταινίας είναι 59,94 fps ή 50,00 fps.

 1. Επιλέξτε [Λήψη:  Αυτόματο αργό κλείστρο].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Απενεργ.

   Σας επιτρέπει την εγγραφή ταινιών με πιο ομαλή, περισσότερο φυσική κίνηση, που επηρεάζεται λιγότερο από την αστάθεια του θέματος σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.]. Σημειώνεται ότι υπό χαμηλό φωτισμό, οι ταινίες ενδέχεται να είναι πιο σκοτεινές σε σύγκριση με την επιλογή [Ενεργ.].

  • Ενεργ.

   Αυτή η επιλογή επιτρέπει την εγγραφή φωτεινότερων ταινιών από ό,τι με την επιλογή [Απενεργ.] μειώνοντας αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου κατά 1/30 δευτ. (NTSC) ή 1/25 δευτ. (PAL) σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σημείωση

 • Συνιστάται να οριστεί η επιλογή [Απενεργ.] κατά την εγγραφή κινούμενων θεμάτων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν ενδέχεται να παρουσιαστούν είδωλα, όπως ίχνη φωτός.