Βαθμολογία εικόνων

Μπορείτε να βαθμολογήσετε εικόνες σε μια κλίμακα 1–5 (Ένδειξη βαθμολογίας 1/Ένδειξη βαθμολογίας 2/Ένδειξη βαθμολογίας 3/Ένδειξη βαθμολογίας 4/Ένδειξη βαθμολογίας 5). Αυτή η λειτουργία αποκαλείται βαθμολόγηση.

Η βαθμολογία των εικόνων μπορεί να σας βοηθήσει να τις οργανώσετε.

Βαθμολογία μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Βαθμολογία].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή εικόνων].

 3. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να βαθμολογηθεί.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την εικόνα που θέλετε να βαθμολογήσετε.
 4. Βαθμολογήστε την εικόνα.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση έτσι ώστε η τρέχουσα βαθμολογία να αποκτήσει μπλε περίγραμμα, όπως φαίνεται.
  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε ένδειξη βαθμολογίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Όταν προσθέτετε μια ένδειξη βαθμολογίας στην εικόνα, ο αριθμός δίπλα στη βαθμολογία που έχει οριστεί θα αυξάνεται κατά ένα.
  • Για να βαθμολογήσετε μια άλλη εικόνα, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Βαθμολόγηση βάσει εύρους

Ενώ βλέπετε τις εικόνες στην οθόνη ευρετηρίου, μπορείτε να ορίσετε την πρώτη και την τελευταία εικόνα για να επιλέξετε το εύρος για ταυτόχρονη βαθμολόγηση όλων των συγκεκριμένων εικόνων.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εύρους].

  • Επιλέξτε [Επιλογή εύρους] στο στοιχείο [Προβολή/αναπαραγωγή: Βαθμολογία].
 2. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.

  • Για να επιλέξετε άλλες εικόνες, επαναλάβετε το βήμα 2.
 3. Πατήστε το πλήκτρο MENU.

 4. Βαθμολογήστε την εικόνα.

  • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε ένδειξη βαθμολογίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ΟΚ].

   Όλες οι εικόνες στο καθορισμένο εύρος θα βαθμολογηθούν ταυτόχρονα (ίδια βαθμολογία).

Βαθμολόγηση όλων των εικόνων ενός φακέλου ή μιας κάρτας

Μπορείτε να βαθμολογήσετε όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

 • Στη ρύθμιση [Προβολή/αναπαραγωγή: Βαθμολογία], εάν επιλέξετε [Όλες οι εικόνες του φακέλου] ή [Όλες οι εικόνες σε κάρτα], θα βαθμολογηθούν όλες οι εικόνες στον φάκελο ή στην κάρτα.
 • Πατήστε τα πλήκτρα Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε βαθμολογία και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ΟΚ].
 • Όταν δεν βαθμολογείτε εικόνες ή θέλετε να ακυρώσετε την βαθμολόγηση, επιλέξτε [OFF].

Σημείωση

 • Οι τιμές δίπλα στις ενδείξεις βαθμολογίας εμφανίζονται ως [###], αν έχουν αυτήν την βαθμολογία περισσότερες από 1.000 εικόνες.