Προετοιμασία και βασικές διαδικασίες χειρισμού

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει ορισμένα προκαταρκτικά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε πριν ξεκινήσετε τις λήψεις, καθώς και τις βασικές λειτουργίες της μηχανής.