Προβολή σε τηλεόραση

Αν συνδέσετε τη μηχανή σε μια τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI που διατίθεται στο εμπόριο, μπορείτε να προβάλετε στην τηλεόραση τις στατικές εικόνες και τις ταινίες που έχετε καταγράψει.

Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Σύστημα βίντεο] έχει οριστεί σωστά στις επιλογές [Για NTSC] ή [Για PAL] (ανάλογα με το σύστημα βίντεο της τηλεόρασής σας).

 1. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη μηχανή.

  • Τοποθετήστε το καλώδιο HDMI στην υποδοχή ΕΞΟΔΟΣ μικροφώνου HDMI της μηχανής.
 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

  • Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης.
 3. Ανοίξτε την τηλεόραση και μεταβείτε στην είσοδο βίντεο της τηλεόρασης για να επιλέξετε τη συνδεδεμένη θύρα.

 4. Ενεργοποιήστε τη μηχανή.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.

  • Τώρα οι εικόνες εμφανίζονται στην τηλεόραση, χωρίς να εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη της μηχανής.
  • Οι εικόνες εμφανίζονται αυτόματα στη βέλτιστη ανάλυση που υποστηρίζει η συνδεδεμένη τηλεόραση.

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου της ταινίας με την τηλεόραση. Η ένταση ήχου δεν μπορεί να προσαρμοστεί με τη μηχανή.
 • Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε το καλώδιο ανάμεσα στη μηχανή και στην τηλεόραση, απενεργοποιήστε τη μηχανή και την τηλεόραση.
 • Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να αποκοπεί ένα μέρος της εμφανιζόμενης εικόνας.
 • Μην συνδέσετε την έξοδο καμίας άλλης συσκευής στην υποδοχή ΕΞΟΔΟΣ μικροφώνου HDMI της μηχανής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 • Ενδεχομένως, να μην εμφανίζονται οι εικόνες σε ορισμένες τηλεοράσεις λόγω ασυμβατότητας.
 • Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστούν οι εικόνες. Για να αποφύγετε την καθυστέρηση, ορίστε την επιλογή [Διαμόρφωση: Ανάλυση HDMI] σε [1080p] ().
 • Οι λειτουργίες οθόνης αφής δεν υποστηρίζονται, όταν υπάρχει σύνδεση με τηλεόραση και η οθόνη της μηχανής είναι απενεργοποιημένη.