AF-funktion

Du kan vælge den AF-funktion, der passer til optagelsesforholdene eller motivet.

 1. Indstil fokusmetoden til (AF).

  • For RF-objektiver uden fokusmetodevælger

   • Med [Indstilling: -kontakt (AF/MF)] indstillet til [Aktivér] () skal du indstille fokusmetodevælgeren på kameraets forside til AF.

   • Med [Indstilling: -kontakt (AF/MF)] indstillet til [Deaktivér] (), indstil [Autofokus: Fokusmetode] til [AF].

  • For RF-objektiver med fokusmetodevælger

   Indstil fokusmetodevælgeren til AF. Kameraets fokusmetodevælger er nu deaktiveret.

 2. Vælg [Autofokus: AF-funktion].

 3. Vælg en indstilling.

Bemærk

 • Hvis der ikke opnås fokus, vil AF-punktet blive orange. Når du bruger One-Shot AF, skal du enten komponere optagelsen og prøve at fokusere igen eller se Optagelsesforhold, der vanskeliggør fokusering.
 • Med Servo AF optager kameraet, selvom motiverne ikke er i fokus.

One-Shot AF til motiver, der ikke bevæger sig

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i stillbilleder. Når du trykker udløserknappen halvt ned, fokuserer kameraet kun en enkelt gang.

 • Når fokus er opnået, vil AF-punktet blive grønt, og bipperen vil afgive en lyd.
 • Fokuseringen forbliver låst, mens du holder udløserknappen halvvejs nede, så du kan komponere billedet igen, før du tager billedet.
 • Du kan finde flere oplysninger om den kontinuerlig optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Valg af fremføringsmetode.

Bemærk

 • Hvis [Indstilling: Biptone] er indstillet til [Deaktivér], afgiver bipperen ingen lyd, når der opnås fokus.
 • Se Elektronisk MF f. objektiv, når du bruger et objektiv, der understøtter manuel elektronisk fokusering.

Optagelse med fokuslås

I fokuslåsoptagelse kan du bruge One-Shot AF med et fast AF-punkt og derefter komponere billedet igen, inden du optager. Trinene er som følger, når du vil trykke udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 1. Ret det faste AF-punkt mod motivet for at fokusere, og tryk derefter udløserknappen halvt ned.

 2. Når det AF-punkt, der er i fokus, igen bliver grønt, skal du holde udløserknappen halvt nede og komponere billedet igen.

 3. Tryk udløserknappen helt ned for at tage billedet.

Servo AF til motiver i bevægelse

Denne AF-funktion er velegnet til motiver i bevægelse. Kameraet fokuserer hele tiden på motivet, mens du holder udløserknappen halvt nede.

 • Når der opnås fokus, vil AF-punktet blive blåt. Bipperen går ikke i gang, selvom fokus er opnået.
 • Eksponeringen indstilles på det tidspunkt, billedet tages.
 • Du kan finde flere oplysninger om den kontinuerlig optagelseshastighed ved kontinuerlig optagelse på Valg af fremføringsmetode.

Forholdsregler

 • Nøjagtig fokusering er muligvis ikke muligt ved høje blændeværdier eller er afhængigt af objektiverne, afstanden til motivet samt hvor hurtigt, motivet bevæger sig.
 • Hvis der zoomes under kontinuerlig optagelse, kan det forstyrre fokuseringen. Zoom først, og komponer derefter igen, og optag.
 • Overvej optagelse med One-Shot AF, hvis Servo AF-funktionen er ustabil til stillbilledmotiver.