M: Manuel eksponering

Denne metode gør det muligt at indstille lukkertiden og blændeværdien som ønsket. Fastsæt eksponeringen ved hjælp af indikatoren for eksponeringsniveau, eller brug en almindelig eksponeringsmåler.

Manuel eksponering står for Manual (manuel).

 1. Drej Programvælgeren om på Manuel eksponering.

 2. Indstil ISO-hastigheden ().

  • Tryk på knappen ISO for at indstille den.
  • Med ISO auto kan du indstille eksponeringskompensation ().
 3. Indstil lukkertid og blændeværdien.

  • Hvis du vil indstille lukkertiden, skal du dreje vælgeren Kommandovælger, og hvis du vil indstille blændeværdien, skal du dreje vælgeren Quick Control-vælger.
 4. Fokusér på motivet.

  • Tryk udløserknappen halvt ned.
  • Kontroller mærket for eksponeringsniveau [Eksponeringsniveau] for at se, hvor langt det aktuelle eksponeringsniveau er fra standard eksponeringsniveauet.

  (1) Standardeksponeringsindeks

  (2) Mærke for eksponeringsniveau

 5. Indstil eksponeringen, og tag et billede.

  • Kontrollér indikatoren for eksponeringsniveau, og indstil den ønskede lukkertid og blændeværdi.

Eksponeringskompensation med ISO Auto

Hvis ISO-hastigheden er indstillet til [AUTO] for manuel eksponering, kan du indstille eksponeringskompensation () på følgende måde:

 • Tryk på indikatoren for eksponeringsniveau
 • [Optagelse: Eksp.komp./AEB]
 • Drej kontrolringen, mens du trykker udløserknappen halvvejs ned

Forholdsregler

 • Eksponering er muligvis ikke som forventet, når ISO Auto er indstillet, fordi ISO-hastigheden justeres for at sikre standardeksponering for dine angivne lukkertid og blændeværdi. I så fald skal du indstille eksponeringskompensationen.
 • Eksponeringskompensationen anvendes ikke ved flashfotografering med ISO Auto, selvom du har indstillet mængden af eksponeringskompensation.

Bemærk

 • ISO-hastigheden er låst, når du holder udløserknappen halvvejs nede, når motiver er i fokus med One-Shot AF i metoden Manuel eksponering med ISO auto, Evaluerende måling (evaluerende måling), og [Brugerdefinerede funktioner: AE lås målemetode efter fokus] er indstillet til standardindstillingen ().
 • Når ISO auto er indstillet, kan du trykke på knappen AE-lås for at låse ISO-hastigheden.
 • Hvis du trykker på knappen AE-lås og komponerer billedet igen, kan du se forskellen i eksponeringsniveauet på indikatoren for eksponeringsniveau, sammenlignet med da knappen AE-lås var trykket ned.
 • En eventuel resterende mængde af eksponeringskompensation bevares, hvis du skifter til metoden Manuel eksponering med ISO Auto, når du har brugt eksponeringskompensation i metoden Program AE, Lukkerprioriteret AE eller Blændeprioritet AE ().
 • Hvis du vil koordinere eksponeringskompensation i trin på ½-stop med ISO-hastigheden indstillet i trin på ½-stop, når [Brugerdefinerede funktioner: Eksponeringstrin] er indstillet til [1/2-trin] og bruges med ISO auto, kan du justere eksponeringskompensation yderligere ved at justere lukkertiden. Den viste lukkertid ændres imidlertid ikke.