Indstillinger for brugerdefinerede funktioner

Du kan tilpasse kamerafunktioner på fanen [Brugerdefinerede funktioner], så de passer til dine optagepræferencer. Alle indstillinger, du ændrer i forhold til standardværdierne, vises som blå.

C.Fn1

Eksponeringstrin

Indstiller intervaller på 1/2-trin for lukkertid, blændeværdi, eksponeringskompensation, AEB, flasheksponeringskompensation osv.

 • 1/3: 1/3-trin

 • 1/2: 1/2-trin

Bemærk

 • Visning, når der er indstillet til [1/2-trin], er som følger.

ISO-hastighedstrin

Du kan ændre de manuelle indstillinger af ISO-hastigheden til et fuldt stop.

 • 1/3: 1/3-trin
 • 1/1: 1-trin

Bemærk

 • Selv hvis [1-trin] er indstillet, vil ISO-hastigheden blive indstillet automatisk i intervaller på 1/3 trin, når ISO auto er indstillet.

Hastighed fra måling/ISO Auto

Du kan indstille statussen for ISO-hastighed, når lysmålingstimer slutter, i tilfælde hvor kameraet har justeret ISO-hastigheden under lysmåling eller under lysmålingstimer for betjening, med ISO auto i metoden Program AE/Lukkerprioriteret AE/Blændeprioritet AE/Manuel eksponering/Bulb.

 • Genopret auto efter måling: Genopret Auto efter måling
 • Bevar hastighed efter måling: Bevar hastighed efter måling

Autoannullering af bracketing

Du kan angive, at AEB og hvidbalance-bracketing skal annulleres, når afbryderknappen er indstillet til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Bracketingsekvens

AEB-optagelsessekvensen og hvidbalance-bracketingsekvensen kan ændres.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Hvidbalance-bracketing
B/A-retning M/G-retning
0: Standardeksponering 0: Standard hvidbalance 0: Standard hvidbalance
−: Undereksponering −: Blå bias −: Magenta bias
+: Overeksponering +: Gul bias +: Grøn bias

Antal billeder m bracketing

Antallet af optagelser, der er taget med AEB og hvidbalance-bracketing kan ændres.

Når [Bracketingsekvens] er indstillet til [0, -, +], vil bracket-optagelserne blive taget som vist i følgende tabel.

 • 3: 3 skud
 • 2: 2 skud
 • 5: 5 skud
 • 7: 7 skud
(intervaller på 1 trin)
1. optagelse 2. optagelse 3. optagelse 4. optagelse 5. optagelse 6. optagelse 7. optagelse
3: 3 skud Standard (0) -1 +1
2: 2 skud Standard (0) ±1
5: 5 skud Standard (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 skud Standard (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

Bemærk

 • Hvis [2 skud] er indstillet, kan du vælge siden + eller – ved indstilling af AEB-rækkevidden. Med hvidbalance-bracketing vil den 2. optagelse blive justeret mod den negative side for B/A- eller M/G-retningen.

Sikkerhedsskift

Hvis motivets lysstyrke ændres, og standardeksponeringen ikke kan opnås inden for autoeksponeringsrækkevidden, ændrer kameraet automatisk den manuelt valgte indstilling for at opnå standardeksponering. [Lukkertid/blænde] gælder for metoden Lukkerprioriteret AE eller Blændeprioritet AE. [ISO-hastighed] gælder for metoden Program AE, Lukkerprioriteret AE eller Blændeprioritet AE.

 • OFF: Deaktivér
 • Tv/Av: Lukkertid/blænde
 • ISO: ISO-hastighed

Bemærk

 • Sikkerhedsskift tilsidesætter enhver ændring af [ISO-område] eller [Mindste lukkertid] fra standardindstillinger i [Optagelse: ISO-hastighedsindstillinger], hvis standardeksponeringen ikke kan opnås.
 • Minimums- og maksimumgrænsen for sikkerhedsskiftet med ISO-hastigheden afgøres af [Automatisk område] (). Hvis den manuelt indstillede ISO-hastighed overstiger [Automatisk område], vil sikkerhedsskiftet træde i kraft op eller ned til den manuelt indstillede ISO-hastighed.
 • Sikkerhedsskiftet vil træde i kraft, hvis der er behov for det, selvom der anvendes flash.

C.Fn2

Samme ekspo. for ny blænde

Den maksimale blændeværdi kan falde (det laveste f/nummer kan stige) i metoden Manuel eksponering (manuel eksponeringsoptagelse) med ISO-hastighed indstillet manuelt (undtagen når den er indstillet til ISO Auto), hvis du (1) ændrer objektiver, (2) tilslutter en extender eller (3) bruger et zoomobjektiv med en variabel maksimal blændeværdi. Denne funktion forhindrer den tilsvarende undereksponering ved at justere ISO-hastigheden eller lukkertiden (Tv-værdi) automatisk til at opretholde den samme eksponering som før (1), (2) eller (3).

Med [ISO-hastighed/Lukkerhast.] justeres ISO-hastigheden automatisk inden for ISO-området. Hvis eksponeringen ikke kan opretholdes ved at justere ISO-hastigheden, justeres lukkertiden (Tv-værdi) automatisk.

 • OFF: Deaktivér
 • ISO: ISO-hastighed
 • ISO/Tv: ISO-hastighed/Lukkerhast.
 • Tv: Lukkerhastighed

Forholdsregler

 • Reagerer ikke på ændringer i den effektive blændeværdi fra ændringer i forstørrelse, når der bruges makroobjektiver.
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [ISO-hastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [ISO-område].
 • Kan ikke angive samme eksponering som før (1), (2) eller (3), hvis [Lukkerhastighed] er indstillet, og eksponeringen kan ikke opretholdes ved hastigheder, der er indstillet i [Brugerdefinerede funktioner: Indst. lukkertidsområde].
 • Lukkertiden er begrænset til 1/8000, når [Optagelse: Lukkermetode] er [Elektronisk] og [Samme ekspo. for ny blænde] er indstillet til [Lukkerhastighed] eller [ISO-hastighed/Lukkerhast.].

Bemærk

 • Svarer også til ændringer i det højeste f/nummer (mindste blænde).
 • Den originale eksponeringsindstilling gendannes, hvis du udfører (1), (2) eller (3) med [ISO-hastighed], [ISO-hastighed/Lukkerhast.] eller [Lukkerhastighed] indstillet og ikke justerer ISO-hastigheden, lukkertiden eller blændeværdien, før kameraet returneres til den originale tilstand før (1), (2) eller (3).
 • Lukkertiden kan ændre sig for at opretholde eksponering, hvis ISO-hastigheden stiger til en udvidet ISO-hastighed, når [ISO-hastighed] er indstillet.

AE lås målemetode efter fokus

For hver målingsmetode kan du angive, om du vil låse eksponeringen (AE-lås), når motiver er i fokus med One-Shot AF. Eksponeringen fastlåses, mens du bliver ved med at holde udløserknappen halvvejs nede. Vælg målingsmetoderne for AE-lås, og tilføj et flueben [Kontrollér]. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

Indst. lukkertidsområde

Du kan indstille lukkertidsområdet for hver enkelt indstilling for [Optagelse: Lukkermetode]. I metoden Fleksibelt prioriteret AE, Lukkerprioriteret AE eller Manuel eksponering kan du manuelt indstille lukkertiden i dit angivne område. I metoden Program AE og Blændeprioritet AE eller i metoden Fleksibelt prioriteret AE med lukkertid indstillet til [AUTO] indstilles lukkertiden automatisk inden for dit angivne område (undtagen for filmoptagelse). Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Mekanisk lukker/elek. 1. lukker

  • Laveste hastighed: Kan indstilles i et område på 30 sek.–1/2000 sek.
  • Højeste hastighed: Kan indstilles i et område på 1/4000 sek.–15 sek.
 • Elektronisk

  • Laveste hastighed: Kan indstilles i et område på 30 sek.–1/8000 sek.
  • Højeste hastighed: Kan indstilles i et område på 1/16000* sek.–15 sek.

   Når indstillet til [Hurtig kontinuerlig optagelse plus]: 1/4000 sek.

Forholdsregler

 • Lukkertiden er begrænset til 1/4000, når [Optagelse: Lukkermetode] er [Elektronisk] og [Optagelse: Fremføringsmetode] er indstillet til [Hurtig kontinuerlig optagelse plus].

Indstil blændeområde

Du kan indstille blændeværdiens område. I metoden Fleksibelt prioriteret AE, Blændeprioritet AE, Manuel eksponering eller Bulb kan du indstille blændeværdien manuelt i dit angivne område. I metoden Program AE og Lukkerprioriteret AE eller i metoden Fleksibelt prioriteret AE med blændeværdien indstillet til [AUTO], indstilles blændeværdien automatisk inden for dit angivne område. Vælg [OK] for at registrere indstillingen.

 • Maks. blænde

  Kan indstilles i et område på f/1.0-f/64.

 • Mindste blænde

  Kan indstilles i et område på f/91-f/1.4.

Bemærk

 • Det tilgængelige blændeværdiområde afhænger af objektivets minimums og maksimale blændeværdi.

C.Fn3

retning t. indst. af Tv/Av

Vælgerens drejeretning ved indstilling af lukkertid og blændeværdi kan vendes om.

Vender drejeretningen af vælgeren Kommandovælger og Quick Control-vælger vælgerne i Manuel eksponering optagelsesmetoden og kun vælgeren Kommandovælger i andre optagelsesmetoder. Retningen af vælgeren Quick Control-vælger i metoden Manuel eksponering matcher retningen for at indstille eksponeringskompensation i metoderne Program AE, Lukkerprioriteret AE og Blændeprioritet AE.

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

retning t. indst. af Tv/Av

Drejeretning af RF-objektiv og kontrolring til objektivadapters blændeværdi kan vendes, når lukkertiden og blændeværdien indstilles.

 • Normal: Normal
 • Modsat retning: Modsat retning

Skift / ved optagelse

Funktioner, som er tildelt kommandovælgeren og Quick Control-vælgeren, kan vendes om.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

Brugertilpas knapper

Du kan tildele ofte anvendte funktioner til kameraknapper, der er nemmere for dig at bruge. Forskellige funktioner, der kan bruges ved optagelse af stillbilleder eller film, kan tildeles til den samme knap.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper].

 2. Vælg en kamerakontrol.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at indstille den.
  • Du kan konfigurere avancerede indstillinger for funktioner, der er mærket med [INFODetaljeindst.] nederst til venstre på skærmen ved at trykke på knappen INFO.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper]-indstillingerne er ikke ryddet, selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

Funktioner, der kan tilpasses

AF

●: Standard ○: Kan tilpasses
Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Multikontrol
Måling og AF-start: Måling og AF start
- - - - - - - - -
AF-stop: AF-stop
- - - - - - - -
AF-punktvalg: AF-punkt valg
- -
Direkte AF-punktvalg: Direkte AF-punktvalg
- - - - - - - - -
Indstil AF-punkt til at centrere: Indstil AF-punkt til midten
- -
Start eller stop sporing: Start/stop sporing
- ●*4 -
One-Shot AF/Servo AF: One-Shot AF Servo AF*1
- -
Øjendetektion AF: Eye Detection AF*1
- - - - - - - - - -
Øjedetektion: Eye Detection
- -
Peaking: Peaking
- -
Fokusstyr: Fokusguide
- -
Fremføringsmetoder: Fremf.metode*1
- ●*2 -

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

2: Standard ved stillbilledoptagelse.

4: Standard ved filmoptagelse.

Eksponering

●: Standard ○: Kan tilpasses
Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Multikontrol
Måling start: Måling start
- - - - - - - - - - - - -
AE-lås: AE-lås
- - - - - - - -
AE-lås (hold): AE-lås (hold)
- ●*4 - - - - - - -
AE-lås, AF-stop: AE-lås, AF-stop
- - - - - - - -
AE-lås (mens der trykkes på knappen): AE-lås (med tryk på knap)*1
- - - - - - - - - - - - -
AE-lås/FE-lås: AE-lås/FE-lås*1
- ●*3 - - - - - - -
Frigiv AE-lås: Slip AE-lås
- - - - - - - -
Eksponeringskompensation (hold knap nede, drej kommandovælger): Eks.komp. (hold knap, drej)
- - - - - - - - -
ISO: ISO-hastighed
- -
Indstil ISO-hastighed (hold knap, drej kommandovælger): Ind. ISO-hst.(hold knp,drej)
- - - - - - - - -
Flash: Flashudladning*1
- ●*3 -
FE-lås: FE-lås*1
- - - - - - - -

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved stillbilledoptagelse.

4: Standard ved filmoptagelse.

Billede

●: Standard ○: Kan tilpasses
Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Multikontrol
Billedkvalitet: Billedkvalitet*1
- -
Indstilling af one-touch-billedkvalitet: One-touch billedkvalitetsindst.*1
- -
One-touch-billedkvalitet (hold): One-touch-billedkvalitet (hold)*1
- -
Stillbilledformat: Stillbilledformat*1
- -
Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering): Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer (Auto belysningsoptimering): Auto belysningsoptimering
- -
Hvidbalance: Hvidbalance
- -
Picture Style-valg: Picture Style
- -
RAW-burst: RAW-burstmetode*1
- -
Beskyt: Beskyt
- - - - - - - -
Bedømmelse: Bedømmelse
- - - - - - - -
Valg af en mappe: Vælg mappe
- -

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

Film

●: Standard ○: Kan tilpasses
Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Multikontrol
Zebra: Zebra*2
- - -
Film: Filmoptagelse
- - - - - - -
Sæt Movie Servo AF på pause: Sæt Movie Servo AF på pause
- ●*4 -
Digital zoom: Digital zoom*2
- - -

2: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under stillbilledoptagelse.

4: Standard ved filmoptagelse.

Handling

●: Standard ○: Kan tilpasses
Udløserknap halvt tryk Filmknap AF-ON AE-låseknap Knap til AF-punkt Knap til visning af dybdeskarphed Objektivknap Multifunktionsknap SET-knap Op-tast Ned-tast Venstre tast Højre tast Multikontrol
Flashindstillinger: Flashindstillinger*1
- -
Indstillinger for opkaldsfunktioner: Indstillinger for vælgerfunktion
- -
Visning af dybdeskarphed: Visning af dybdeskarphed*1
- - ●*3 - - - - - -
Nulstil valgt element i Fv-metode: Nulstil valgt emne i Fv-metode*1
- -
Nulstil Tv/Av/eksponering/ISO i Fv-metode: Nulstil Tv/Av//ISO i Fv-metode*1
- ●*3 -
Quick Control-skærm: Quick Control-skærm*1
- -
Forstør eller reducér: Forstør/reducér
- -
Billedafspilning: Visning af billede
- -
Forstør billeder under afspilning: Forstør billeder under afspilning
- -
Menuvisning: Menuvisning
- -
Touch udløser: Aktivér: Touch udløser*1
- -
Opret en mappe: Opret mappe*1
- -
Optisk søgersimulering: Opt.sø.sim.vis.hj.*1
- -
Maksimér skærmlysstyrke (midlertidigt): Maksimér skærmlysstyrke (midl.)
- -
Sluk: Sluk for strøm
- - - - - - -
Skærm slukket: Skærm fra
- -
Lydløs lukkerfunktion: Lydløs lukker-funktion*1
- -
Skift fokus/kontrolring: Skift fokus-/kontrolring
- -
Skift mellem søger/skærm: Skift mellem VF/skærm
- -
Trådløse funktioner: Wi-Fi-/Bluetooth-tilslutning
- -
Ingen funktion (deaktiveret): Ingen funktion (deaktiveret)
- ●*4 ●*4

1: Kan ikke tildeles som en funktion, der er tilgængelig under filmoptagelse.

3: Standard ved stillbilledoptagelse.

4: Standard ved filmoptagelse.

Bemærk

 • [Objektivknap]: “AF-stopknap” eller “Objektivfunktion”-knap på superteleobjektiver udstyret med Image Stabilizer (Billedstabilisator).

Brugertilpas vælgere

Ofte anvendte funktioner kan tildeles til vælgerne Kommandovælger, Quick Control-vælger, og Kontrolring.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere].

 2. Vælg en kamerakontrol.

 3. Vælg en funktion, du vil tildele.

  • Tryk på knappen Quick Control/Indstil for at indstille den.

Bemærk

 • [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere]-indstillingerne er ikke ryddet, selvom du vælger [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)]. For at rydde indstillingerne skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].
 • Når du ændrer [Brugerdefinerede funktioner: Skift / ved optagelse], til [Aktivér] ændres de funktioner, du kan tildele, også.

Funktioner, der er tilgængelige til vælgere

●: Standard ○: Kan tilpasses
Funktion Kommandovælger Quick Control-vælger Kontrolring
Valg af AF-område Vælg AF-område
AF-område (knap til at låse måling) AF-område (hold måleknap)
Skift lukkertid Ændr lukkerhastighed
Skift blændeværdi Ændr blændeværdi
Eksponeringskompensation Eksponeringskomp.
ISO Indstil ISO-hastighed
Skift lukkertid (under tryk på målingsknappen) Ændr lukkerhast. (hold måleknap)
Skift blændeværdi (under tryk på målingsknappen) Ændr blænde (hold måleknap)
Eksponeringskompensation (hold knap nede, drej kommandovælger) Eksponeringskomp. (hold måleknap)
Indstil ISO-hastighed (hold knap, drej kommandovælger) Indstil ISO-hast. (hold måleknap)
Flasheksponeringskompensation (under tryk på målingsknappen) Flashekspo.komp. (hold måleknap)
Indstilling af lukkertid i M Lukkerhast.indst. i M
Indstilling af blændeværdi i M-metode Blændeindstilling i M
Valg af hvidbalance Hvidbalance valg
Vælg farvetemperatur Vælg farvetemperatur
Picture Style-valg Picture Style
Vælg Hvidbalance (ved at trykke på målingsknappen) Vælg hvidbalance (hold måleknap)
Farvetemperatur (under tryk på målingsknappen) Farvetemperatur (hold måleknap)
Vælg Picture Style (under tryk på målingsknappen) Vælg (hold måleknap)
Ingen funktion (deaktiveret) Ingen funktion (deaktiveret)

Bemærk

 • Kontrolring: Kontrolring på RF-objektiver og objektivadaptere.

Slet brugertilpas. indstil.

 1. Vælg [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].

 2. Vælg [OK].

  • [Brugertilpas knapper] og [Brugertilpas vælgere] gendannes til standardindstillinger.

C.Fn4

Tilføj beskæringsinfo.

Tilføjelse af beskæringsinformation viser lodrette linjer for det billedformat, der er defineret i optagelse, så du kan lave optagelser, som hvis du optog med et medium- eller storformatkamera (6 × 6 cm, 4 × 5" osv.).

Når du optager vil kameraet i stedet for at beskære billeder optaget til kortet føje billedformatoplysninger til billeder til beskæring i Digital Photo Professional (EOS-software).

Du kan importere billeder til Digital Photo Professional på en computer og nemt beskære billeder til det billedformat, der var indstillet på optagetidspunktet.

 • OFF: Deaktivér
 • 6:6: Billedformat 6:6
 • 3:4: Billedformat 3:4
 • 4:5: Billedformat 4:5
 • 6:7: Billedformat 6:7
 • 5:6: Billedformat 10:12
 • 5:7: Billedformat 5:7

Forholdsregler

 • Beskæringsinformation kan kun tilføjes, når [Optagelse: Stillbilledformat] er indstillet til [3:2].
 • JPEG- eller HEIF-billeder gemmes ikke med beskæringsstørrelsen, hvis du bruger kameraet til at behandle RAW-billeder med beskæringsinformation (). I så fald producerer RAW-behandling JPEG- eller HEIF-billeder med beskæringsinformation.

Bemærk

 • Lodrette streger, der angiver dit billedformat, vises på skærmen.

Standard slettefunktion

Du kan indstille, hvilken mulighed der vælges som standard i slettemenuen (), som tilgås ved at trykke på knappen Slet under billedafspilning eller under gennemgang efter optagelse.

Ved at indstille en anden mulighed end [Afbryd] kan du blot trykke på knappen Quick Control/Indstil for at slette billeder hurtigt.

 • Annuller: [Annuller] valgt
 • Slet: [Slet] valgt
 • RAW: [Slet] valgt
 • J/H: [Slet ikke-] valgt

Forholdsregler

 • Vær forsigtig med ikke at slette billeder ved en fejl, når en anden mulighed end [Afbryd] er indstillet.

Udløs lukker uden objektiv

Du kan angive, om det er muligt at optage stillbilleder eller film uden at have påsat et objektiv.

 • OFF: Deaktivér
 • ON: Aktivér

Træk objektiv tilbage v. sluk.

Du kan indstille, STM-objekter af geartypen (f.eks. RF35mm F1.8 Macro IS STM) automatisk skal trækkes tilbage, når kameraets afbryder sættes til Sluk.

 • ON: Aktivér
 • OFF: Deaktivér

Forholdsregler

 • Med autosluk vil objektivet ikke blive trukket ind uanset indstillingen.
 • Før du afmonterer objektivet, skal du sørge for, at det er trukket ind.

Bemærk

 • Når [Aktivér] er indstillet, aktiveres denne funktion uanset indstillingen for fokusmetodevælger (AF eller MF) på kameraet eller objektiv.

C.Fn5

Slet alle brugerdef.(C.Fn)

Valg af [Brugerdefinerede funktioner: Slet alle brugerdef.(C.Fn)] rydder alle indstillinger for brugerdefinerede funktioner undtagen [Brugertilpas knapper] og [Brugertilpas vælgere].

Bemærk

 • Når du vil slette indstiller, som er konfigureret med [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas knapper] og [Brugerdefinerede funktioner: Brugertilpas vælgere], skal du vælge [Brugerdefinerede funktioner: Slet brugertilpas. indstil.].