Flashindstillinger

Funktioner i den indbyggede flash eller eksterne EL-/EX-serie af Speedlites kan indstilles i kameraets menuskærme.

Før du indstiller funktionerne for eksterne Speedlites, skal du sætte Speedlite på og tænde den.

Mere om eksterne Speedlites' funktioner finder du i Speedlitens instruktionsmanual.

 1. Vælg [Optagelse: Flashkontrol].

 2. Vælg en indstilling.

Flashudladning

 • Indstil til [Automatisk udladning] (i Basiszone eller metoder Program AE) for at få flashen til at udløse automatisk baseret på optagelsesforholdene.

 • Indstil til [Affyr] for at udløse flashen, når du optager.

 • Vælg [Flash fra] (i programmer i Kreativ zone) for holde flashen slukket, eller hvis du vil bruge AF-hjælpelyset.

E-TTL Balance

Du kan indstille dit foretrukne udseende (balance) for flashoptagelser. Denne indstilling gør det muligt at justere forholdet af det omgivende lys i forhold til Speedlite-lysoutputtet.

 • Indstil balancen til [Omgivelsesprior.] for at sænke andelen af flashoutputtet, og brug omgivende lys til at producere virkelighedstro optagelser med en naturlig stemning. Det er især nyttigt ved optagelse af mørke scener (f.eks. indendørs). Når du har skiftet til metoden Blændeprioritet AE eller Program AE, skal du overveje at indstille [Langsom synk.] i [Optagelse: Flashkontrol] til [1/250-30sek. auto] (eller [1/200-30sek. auto]) og bruge optagelse med langsom synkronisering.
 • Indstil balancen til [Flashprioritet] for at gøre flash til hovedlyskilden. Nyttig til at reducere skygger på motiver og i baggrunden fra omgivende lys.

Forholdsregler

 • For nogle scener kan [Omgivelsesprior.] medføre de samme resultater som [Standard].

E-TTL II Flashmåling

 • Indstil til [Eval. (Ans.prio)] for flashmåling, der er egnet til optagelser af mennesker.

 • Indstil til [Evaluerende] for flashmåling, der fremhæver udladning i kontinuerlig optagelse.
 • Hvis [Gennemsnit] er indstillet, vil flasheksponeringen være et gennemsnit af hele den målte scene.

Bemærk

 • Afhængigt af scenen kan flasheksponeringskompensation være nødvendig.

Forholdsregler

 • Selvom [Eval. (Ans.prio)] er indstillet, kan visse motiver og optagelsesforhold forhindre, at du får det forventede resultat.

Kontinuerlig flashkontrol

 • Indstil til [E-TTL hver opt.] for at udføre flashmåling for hver optagelse.
 • Indstil til [E-TTL 1. opt.] for kun at udføre flashmåling for den første optagelse før kontinuerlig optagelse. Flashoutputniveauet for den første optagelse anvendes på alle efterfølgende optagelser. Dette er nyttigt, når du prioriterer kontinuerlig optagelseshastighed uden at komponere optagelserne på ny.

Forholdsregler

 • Alle motivbevægelser ved kontinuerlig optagelse kan give eksponeringsproblemer.
 • [E-TTL 1. opt.] indstilles automatisk i [Hurtig kontinuerlig optagelse plus] fremføringsmetode.

Rødøje-korrektion

Indstil til [Aktivér] for at reducere røde øjne ved at affyre lampen til røde øjne reduktion, før blitzen tændes.

Langsom synkronisering

Du kan indstille flashsynkroniseringshastigheden til flashfotografering i metoden Blændeprioritet AE eller Program AE. Bemærk, at den maksimale flashsynkroniseringshastighed afhænger af indstillingen [Optagelse: Lukkermetode]. Den er på 1/250 sek., når den er indstillet til [Elek. før. luk.], og 1/200 sek., når den er indstillet til [Mekanisk].

 • 1/250-30sek. auto (1/250-1/30 sek. auto)*1

  Lukkertiden indstilles automatisk i følgende område for at passe til lysstyrken. Synkronisering i høj hastighed er også muligt.

  Indstilling af [Optagelse: Lukkermetode] Lukkertid
  Mekanisk 1/200–30 sek.
  Elek. før. luk. 1/250–30 sek.
 • 1/250-1/60sek. auto (1/250-1/60 sek. auto)*1

  Forhindrer, at en langsom lukkertid indstilles automatisk under forhold med svag belysning. Effektivt til at forhindre sløret motiv og kamerarystelse. Lys fra flashen giver standardeksponeringer for motiver, men bemærk, at baggrunden kan blive mørk.

  Indstilling af [Optagelse: Lukkermetode] Lukkertid
  Mekanisk 1/200–1/60 sek.
  Elek. før. luk. 1/250–1/60 sek.
 • 1/250 sek. (fast) (1/250 sek. (fast))*1

  Lukkertiden er fast på som følger, hvilket er mere effektivt i forhold til at forhindre sløring af motiv og kamerarystelser end når indstillet til [1/250-1/60sek. auto].

  Indstilling af [Optagelse: Lukkermetode] Lukkertid
  Mekanisk 1/200 sek.
  Elek. før. luk. 1/250 sek.

  I svag belysning vil motivets baggrund dog fremstå mørkere end med [1/250-1/60sek. auto].

1: Når indstillet til [Elek. før. luk.].

Forholdsregler

 • Højhastighedssynkronisering er ikke tilgængelig i metoderne Program AE eller Blændeprioritet AE, når indstillet til [1/250 sek. (fast)].

Indstillinger for indbygget flashfunktion

Flashindstill.

 • Indstil til [E-TTL II] for at optage i E-TTL II/E-TTL fuldautomatisk flashmetode.
 • Indstil til [Manuel flash] for at specificere din foretrukne flash-output i [flashoutput].

Lukkersynk.

Normalt indstilles til [1. luk.lamel], så flashen straks udløses, når optagelsen starter.

Indstil til [2. luk.lamel], og brug langsomme lukkertider, så du kan naturligt udseende optagelser af sporene af motivbevægelser, det kunne f.eks. være en bils forlygter.

Forholdsregler

 • Når du bruger synkronisering med anden lukkerlamel, skal du indstille lukkertiden til 1/30 sek. eller langsommere. Hvis lukkertiden overstiger 1/40 sek., bruges synkronisering af første lukkerlamel automatisk, selvom [2. luk.lamel] er indstillet.

eks.komp.

Indstil flasheksponeringskompensationen, hvis et motivs lysstyrke ikke bliver som ønsket (så du kan justere flashens output) under flashfotografering.

 1. Vælg [eks.komp.].

 2. Angiv mængden af kompensation.

  • Hvis du vil gøre flasheksponering lysere, skal du indstille mængden af kompensation mod [Lysere] (positiv kompensation) eller mod [Mørkere] (negativ kompensation), hvis du vil gøre den.
  • Når du har taget billedet, skal du annullere flasheksponeringskompensationen ved at indstille den tilbage til 0.

Forholdsregler

 • Indstilling af [Optagelse: Auto Lighting Optimizer/Optagelse: Auto belysningsoptimering] () til en anden indstilling end [Deaktivér], kan stadig få billeder til at se lysere ud, selvom du indstiller en negativ flasheksponeringskompensationen for mørkere eksponering.
 • Hvis flasheksponeringskompensationen indstilles med en Speedlite (sælges separat, ), kan du ikke indstille flasheksponeringskompensationen med kameraet (Quick Control eller ekstern flashfunktionsindstilling). Bemærk, at Speedlites indstilling tilsidesætter kameraets, hvis begge er indstillet på samme tid.

Bemærk

 • Mængden af eksponeringskompensation forbliver den samme, selvom afbryderen er indstillet til Sluk.

Ekstern flashfunktionsindstillinger

De oplysninger, der vises på skærmen, placering af visningen og tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af Speedlite-modellen, indstillingerne for dens brugerdefinerede funktioner, flashmetode og andre faktorer. Se i instruktionsmanualen til din flashenhed for at få detaljer om dens funktioner.

Eksempelvisning

 1. (1) Flashmetode
 2. (2) Trådløse funktioner/

  Styring af styrkeforhold (RATIO)

 3. (3) Flashzoom (flashdækning)
 1. (4) Lukkersynkronisering
 2. (5) Flasheksponeringskompensation
 3. (6) Flasheksponeringsbracketing

Forholdsregler

 • Funktioner er begrænset ved brug af Speedlites i EX-serien, der ikke er kompatible med flashindstillinger.

Flashindstill.

Du kan vælge den flashmetode, der passer til din ønskede flashfotografering.

 • [E-TTL II-flashmåling] er standardmetoden for Speedlites af EL-/EX-serien for automatisk flashfotografering.
 • [Manuel flash] bruges til, at du selv kan indstille Speedlitens [Flashoutput-niveau].
 • [CSP] (Kontin. optageprioritetsmetode) er tilgængelig, når der bruges en kompatibel ekstern Speedlite. Denne metode reducerer flashoutputtet med ét trin og øger ISO-hastigheden med ét trin. Det er nyttigt under kontinuerlig optagelse og sparer på flashbatteristrøm.
 • Du kan finde flere oplysninger om andre flashindstillinger i instruktionsmanualen til en Speedlite, der kompatibel med den respektive flashmetode.

Forholdsregler

 • Juster eksponeringskompensationen () efter behov i tilfælde af overeksponering fra flashfotografering med [CSP] i metoden Fleksibelt prioriteret AE, Lukkerprioriteret AE eller Manuel eksponering.

Bemærk

 • Med [CSP] indstilles ISO-hastigheden automatisk til [Auto].

Trådløsfunktioner

Du kan bruge lydbaseret eller optisk trådløs transmission til at optage med flere trådløse flashlys.

Du kan finde flere oplysninger om trådløs flash i instruktionsmanualen til en Speedlite, der er kompatibel med trådløs flashfotografering.

Styring af styrkeforhold (RATIO)

Med en makroflash kan du indstille styringen af styrkeforholdet.

Du kan finde flere oplysninger om styring af udladningsforhold i instruktionsmanualen til makroflashen.

Flashzoom (flashdækning)

Med Speedlites, der har et flashhoved, der kan zoome, kan du indstille flashdækningen.

Lukkersynkronisering

Normalt indstilles dette til [Synk. m. første lukkerlamel], så flashen straks udløses, når optagelsen starter.

Indstil til [Synk. m. anden lukkerlamel], og brug langsomme lukkertider, så du kan naturligt udseende optagelser af sporene af motivbevægelser, det kunne f.eks. være en bils forlygter.

Indstil til [High-speed synkronisering] for flashfotografering ved højere hastigheder end den maksimale flashsynkroniseringslukkertid. Dette er effektiv, når der optages med en åben blænde i Blændeprioritet AE-metoden f.eks. for at sløre baggrunden bag motiver udendørs i dagslys.

Forholdsregler

 • Når du bruger synkronisering med anden lukkerlamel, skal du indstille lukkertiden til 1/30 sek. eller langsommere. Hvis lukkertiden er 1/40 sek. eller hurtigere, vil synkronisering med første lukkerlamel blive anvendt automatisk, selvom [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet.

Flasheksponeringskompensation

Lige som eksponeringskompensation kan justeres, kan du også justere flashoutputtet for eksterne Speedlites.

Bemærk

 • Hvis flasheksponeringskompensation indstilles med Speedliten, kan du ikke indstille flasheksponeringskompensation med kameraet. Bemærk, at Speedlites indstilling tilsidesætter kameraets, hvis begge er indstillet på samme tid.

Flasheksponeringsbracketing

Speedlites, der er forsynet med flasheksponeringsbracketing (FEB) kan ændre det eksterne flashoutput automatisk, når tre optagelser tages på én gang.

Ekstern flash indstillinger for Brugerdefinerede funktioner (C.Fn)

Du kan finde flere oplysninger om den eksterne Speedlites brugerdefinerede funktioner i Speedlitens instruktionsmanual.

 1. Vælg [Ekstern flash C.Fn inst.].

 2. Indstil de ønskede funktioner.

  • Vælg nummeret.
  • Vælg en indstilling.

Forholdsregler

 • Med en Speedlite i EL/EX-serien udløses Speedlite altid ved fuld udladning, hvis [Flashmålingsmetode] under brugerdefinerede funktioner er indstillet til [1:TTL] (autoflash).
 • Indstilling eller rydning af Speedlitens personlige funktioner (P.Fn) er ikke muligt fra kameraets skærm [Optagelse: Ekstern flashfunk.indst.]. Indstil den direkte på Speedliten.

Sletning af flashindstillinger/sletning af alle brugerdefinerede funktioner for Speedlite

 1. Vælg [Ryd indstillinger].

 2. Vælg de indstillinger, der skal ryddes.

  • Vælg [Ryd indbyggede flashindstil.], [Ryd eksterne flashindstil.] eller [Ryd ekstern flash C.Fn inst.].
  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen for at slette alle flashindstillinger eller indstillinger for Brugerdefinerede funktioner (C.Fn).