Generelle forholdsregler ved filmoptagelse

Visning af vejledning inden optagelse

Vejledning kan blive vist, når kameraet starter op, når indstillingerne er ændret, eller hvis det er en anden situation.

Vejledningen advarer om, at kameraet kan blive varmt indvendigt, hvis der optages film med de aktuelle indstillinger, og at hvis du fortsætter med at optage, er det muligt, at kameraets slukker automatisk.

Hvis du optager over en længere periode, skal du overveje de indstillinger, som fremgår af vejledningen (som f.eks. størrelse for filmoptagelse eller brug af digital zoom), så du kan optage, uden at kameraets viser vejledningen.

Hvis du foretrækker at optage uden at ændre indstillingerne, skal du lægge mærke til de advarselsindikatorer, som vises, når du optager.

Advarselsindikatorskærm i filmoptagelse

En indikator med 10 niveauer (1) vises under filmoptagelse i tilfælde af meget høje temperaturer i kameraet.

Når den indvendige temperatur stiger, udvides niveauet på indikatoren mod højre. Hastigheden på niveaustigningen afhænger af optagelsesforhold. Niveau 1-7 er markeret med hvidt, men når temperaturen når niveau 8, ændrer farven sig.

[Rød temperaturadvarsel] blinker rødt, hvis du fortsætter med at optage, når indikatoren når niveau 9, som er markeret med orange. Et blinkende ikon indikerer, at kameraet snart slukker automatisk.

Der vises en meddelelse, hvis du fortsætter med at optage, når ikonet blinker, og kameraet slukker automatisk.

 • Kontinuerlig optagelse

  For at fortsætte med at optage med de samme indstillinger skal du lade kameraet være slukket og lade det køle ned i et stykke tid. Bemærk, at kameraet kan bliver overophedet igen, når du fortsætter med at optage.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved filmoptagelse

 • Ret ikke kameraet mod en meget kraftig lyskilde, som f.eks. solen eller en kraftig kunstig lyskilde. Det kan beskadige billedsensoren eller indvendige dele i kameraet.
 • Hvis du optager noget, som har fine detaljer, kan det resultere i bølgeformet mønster eller forkerte farver.
 • Hvis [Automatisk hvidbalance] eller [Auto: Hvidprioritet] er indstillet, og ISO-hastigheden og blændeværdien ændres under filmoptagelse, kan hvidbalancen muligvis også ændre sig.
 • Hvis du optager film under fluorescerende LED-lys, kan filmbilledet flimre.
 • Hvis du udfører AF med et USM-objektiv under filmoptagelse ved svag belysning, kan der blive optaget vandrette støjstriber i filmen. Den samme type støj kan forekomme, hvis du fokuserer manuelt med visse objektiver, som er udstyret med en elektronisk fokuseringsring.
 • Det anbefales at optage et par testfilm, hvis du har tænkt dig at udføre zoom under filmoptagelse. Hvis du zoomer, mens du optager film, kan det forårsage ændringer i eksponeringen, eller at der optages lyde fra objektivet, et ujævnt lydniveau, unøjagtig korrektion af objektivabberation eller manglende fokus.
 • Høje blændeværdier kan forsinke eller forhindre nøjagtig fokusering.
 • Hvis du udfører AF under filmoptagelse, kan det give følgende typer af problemer: væsentligt midlertidigt tab af fokus, optagelse af ændringer i filmens lysstyrke, midlertidigt stop af filmoptagelse eller optagelse af mekaniske objektivlyde.
 • Undgå at tildække de indbyggede mikrofoner med dine fingre eller andre genstande.
 • Tilslutning eller frakobling af et HDMI-kabel under filmoptagelse vil stoppe optagelsen.
 • Se om nødvendigt under Generelle forholdsregler ved stillbilledoptagelse.
 • Kameraet kan blive varmt under filmoptagelse, mens det er tilsluttet Wi-Fi. Brug et stativ eller tag forholdsregler for at undgå håndholdt optagelse.
 • Optagelse og billedkvalitet

 • Hvis det monterede objektiv har en Image Stabilizer (Billedstabilisator), og du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til ON, vil Image Stabilizer (Billedstabilisator) fungere hele tiden, selv hvis du ikke trykker udløserknappen halvt ned. Dette forbruger batteristrøm og kan eventuelt forkorte den samlede filmoptagelsestid. Når Image Stabilizer (Billedstabilisator) ikke er nødvendig, f.eks. hvis der bruges et stativ, anbefales det, at du indstiller knappen til Image Stabilizer (Billedstabilisator) til OFF.
 • Hvis lysstyrken ændres, når du optager en film med automatisk eksponering, kan det virke til, at filmen stopper med det samme. I så fald skal du optage film med manuel eksponering.
 • Hvis der er en meget kraftig lyskilde i billedet, kan det oplyste område fremstå sort på skærmen. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Billedstøj eller uregelmæssige farver kan forekomme, når der optages ved høje ISO-hastigheder, høje temperaturer, langsomme lukkertider eller under svag belysning. Film vil blive optaget næsten nøjagtigt, som de vises på skærmen.
 • Video- og lydkvalitet for optagne film kan blive dårligere på andre enheder, og afspilning kan muligvis ikke lade sig gøre, selvom enhederne understøtter MP4-formater.
 • Hvis du bruger et kort med langsom skrivehastighed, vises indikatoren med fem niveauer måske i skærmens højre side under filmoptagelse. Indikatoren viser, hvor mange data der endnu ikke er blevet skrevet til kortet (den resterende kapacitet i den interne bufferhukommelse), og den øges hurtigere, jo langsommere kortet er. Hvis indikatoren (1) bliver fuld, vil filmoptagelsen afslutte automatisk.

 • Hvis kortet har en hurtig skrivehastighed, vil indikatoren ikke blive vist, eller niveauet (hvis det vises) øges ikke ret meget. Først skal du for nogle testfilm for at se, om kortet kan skrive hurtigt nok.
 • Hvis indikatoren angiver, at kortet er fuldt, og filmoptagelsen stopper automatisk, bliver lyden nær afslutningen af filmen muligvis ikke optaget korrekt.
 • Hvis kortets skrivehastighed er langsom (pga. fragmentering), og indikatoren vises, kan formatering af kortet gøre skrivehastigheden hurtigere.

Bemærk

 • Bemærkninger vedrørende filmoptagelse

 • Hver gang du optager en film, oprettes der en ny filmfil på kortet.
 • Synsfelt (dækning) er ca. 100 %.
 • Fokusering er også muligt at ved at trykke på knappen AF-start.
 • Hvis du vil aktivere start/stop af filmoptagelse ved at trykke udløserknappen helt ned, skal du indstille [Helt tryk] for [Optagelse: Udløserknapfunktion for film] til [Start/stp filmop.] ().
 • De fleste eksterne mikrofoner, der er udstyret med et 3,5 mm ministik, kan bruges.
 • Alle tilsluttede eksterne mikrofoner anvendes i stedet for de indbyggede mikrofoner.
 • Forudindstillet fokus under filmoptagelse er tilgængelig, når der bruges (super) telefotoobjektiver forsynet med denne funktion og frigivet i den anden halvdel af 2011.
 • YCbCr 4:2:0 (8‑bit) farvesampling og BT.709-farverummet kan bruges til 4K- og Full HD-film.