Đặt lại máy ảnh

Thiết lập các chức năng chụp và chức năng menu của máy ảnh có thể được khôi phục về thiết lập mặc định.

 1. Chọn [Thiết lập: Đặt lại máy ảnh].

 2. Chọn tùy chọn.

  • Thiết lập cơ bản

   Khôi phục thiết lập mặc định cho chức năng chụp và thiết lập menu của máy ảnh.

  • Thiết lập khác

   Bạn có thể đặt lại thiết lập cho từng mục đã chọn.

 3. Xóa thiết lập.

  • Chọn [OK] trên màn hình xác nhận.