Kiểm tra thiết lập mạng

  • Windows

    Mở [Command Prompt] trên Windows, rồi nhập ipconfig/all và nhấn phím Enter.

    Ngoài địa chỉ IP gán cho máy tính, các thông tin như subnet mask, cổng kết nối và máy chủ DNS cũng sẽ hiển thị.

  • macOS

    Trong macOS, hãy mở ứng dụng [Terminal], nhập ifconfig -a, rồi nhấn phím Return. Địa chỉ IP gán cho máy tính được biểu thị trong mục [enX] (X: số) bên cạnh [inet], theo định dạng “***.***.***.***”.

    Để tìm hiểu thông tin về ứng dụng [Terminal], tham khảo trợ giúp về hệ điều hành macOS.

Để tránh sử dụng cùng một địa chỉ IP cho máy tính và các thiết bị khác trên mạng, thay đổi số ngoài cùng bên phải khi định cấu hình địa chỉ IP gán cho máy ảnh trong các quy trình được mô tả trong phần Thiết lập địa chỉ IP thủ công.

Ví dụ: 192.168.1.10