Hiển thị ngược

Hình ảnh phản chiếu có thể hiển thị khi bạn chụp/quay trong khi xoay màn hình về phía đối tượng (về phía trước máy ảnh).

  1. Chọn [Chụp: Hiển thị ngược].

  2. Chọn [Bật].

    • Chọn [Tắt] nếu bạn không muốn hiển thị ngược khi màn hình hướng về phía đối tượng.