Hướng dẫn sử dụng

  • Hướng dẫn sử dụng (đi kèm với máy ảnh)

    Cung cấp hướng dẫn cơ bản về máy ảnh.

  • Hướng dẫn sử dụng nâng cao

    Hướng dẫn hoàn chỉnh được cung cấp tại Hướng dẫn sử dụng nâng cao này.

    Để tải Hướng dẫn sử dụng nâng cao mới nhất, truy cập trang web sau.

    https://cam.start.canon/C014/