Xem tiếp từ lần trước

  1. Chọn [Xem lại: Xem từ lần xem cuối].

  2. Chọn tùy chọn.

    • [Bật]: Tiếp tục xem lại từ hình ảnh/phim hiển thị gần đây nhất (trừ khi bạn vừa mới chụp xong).
    • [Tắt]: Tiếp tục xem lại từ ảnh/phim đã chụp/quay gần đây nhất bất cứ khi nào khởi động lại máy ảnh.