Khung lưới

Có thể hiển thị khung lưới trên màn hình.

  1. Chọn [Chụp: Hiển thị lưới].

  2. Chọn tùy chọn.