Kết nối lại qua Wi-Fi/Bluetooth

Máy ảnh lưu giữ lịch sử kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth trước đây. Nhờ đó, bạn có thể kết nối lại với cùng một thiết bị. Dưới đây là ví dụ về [Chức năng giao tiếp: K.nối với đthoại (m.t bảng)].

 1. Chọn mục cho thiết bị mà bạn muốn kết nối.

  • Sau khi màn hình [Wi-Fi bật] xuất hiện, hãy chọn [Ngắt k.nối], rồi lặp lại bước 1.
 2. Chọn thiết bị để kết nối.

  • Chọn tùy chọn để kết nối qua Wi-Fi hoặc Bluetooth trong danh sách các kết nối trước đây. Nếu thiết bị này không hiển thị, hãy nhấn các phím Phím lênPhím xuống để chuyển màn hình.

  Lưu ý

  • Máy ảnh lưu trữ lịch sử của tối đa 10 kết nối cho tất cả các chức năng giao tiếp không dây.
 3. Sử dụng thiết bị đã kết nối nếu cần.