Nhấn mạnh đang quay

Hiển thị khung màu đỏ nhấp nháy quanh màn hình trong khi quay phim. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay là quá trình quay phim đang diễn ra.

  1. Chọn [Chụp: Nhấnmạnhđagquay].

  2. Chọn [Bật].