Bảo mật

Nếu thiết lập bảo mật chưa được đặt chính xác, có thể xảy ra các vấn đề sau.

  • Đường truyền bị giám sát

    Đối tượng thứ ba với ý đồ xấu có thể theo dõi đường truyền mạng LAN không dây và đánh cắp dữ liệu bạn đang gửi.

  • Truy cập mạng trái phép

    Bên thứ ba với mục đích xấu có thể truy cập trái phép mạng bạn đang dùng để đánh cắp, sửa đổi hoặc phá hoại thông tin. Ngoài ra, bạn có thể trở thành nạn nhân của những hành vi truy cập trái phép khác, chẳng hạn như mạo danh (người khác mạo danh bạn để truy cập thông tin trái phép) hoặc làm bàn đạp tấn công (người khác truy cập trái phép mạng của bạn để xâm nhập vào hệ thống khác).

Bạn nên tận dụng tối đa hệ thống và chức năng để bảo mật mạng một cách toàn diện nhằm tránh xảy ra các vấn đề này.