Xem lại

Chương này bao gồm các chủ đề liên quan đến việc xem lại—cụ thể là xem lại ảnh đã chụp và phim đã quay—đồng thời giới thiệu các thiết lập menu trên tab xem lại [Xem lại].

Thận trọng

  • Các ảnh chụp bằng máy ảnh khác hoặc ảnh chụp với máy ảnh này nhưng đã được chỉnh sửa hoặc đổi tên trên máy tính có thể không hiển thị bình thường hoặc không chọn được trên máy ảnh này.