Thông tin bản quyền

Sau khi thiết lập, thông tin bản quyền sẽ được ghi vào ảnh dưới dạng thông tin Exif.

Thận trọng

 • Mục “Tác giả” hoặc “Bản quyền” nếu nhập quá dài sẽ không thể hiển thị đầy đủ khi chọn [Hiển thị t/t bản quyền].
 1. Chọn [Thiết lập: Thông tin bản quyền].

 2. Chọn tùy chọn.

 3. Nhập văn bản.

  • Sử dụng nút xoay Phím đa chiều để chọn ký tự, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để nhập ký tự đó.
  • Bạn có thể chọn [Chế độ nhập] để thay đổi chế độ nhập.
  • Chọn [Xóa] để xóa ký tự.
 4. Thoát thiết lập.

  • Nhấn nút MENU, rồi nhấn [OK].

Kiểm tra thông tin bản quyền

Khi chọn [Hiển thị t/t bản quyền] ở bước 2, bạn có thể kiểm tra thông tin đã nhập về [Tác giả] và [Bản quyền].

Xóa thông tin bản quyền

Khi chọn [Xóa thông tin bản quyền] ở bước 2, bạn có thể xóa thông tin về [Tác giả] và [Bản quyền].