Thay đổi thông tin hướng phim

Bạn có thể tự chỉnh sửa thông tin hướng phim khi xem lại (để xác định mặt nào hướng lên).

  1. Chọn [Xem lại: Th.đổi thg.tin xoayphim].

  2. Chọn phim.

    • Nhấn các phím Phím tráiPhím phải để chọn phim có thông tin hướng cần thay đổi.
  3. Thay đổi thông tin hướng.

    • Khi bạn xem máy ảnh và biểu tượng Hướng ảnh ở góc trên bên trái của màn hình, nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để chỉ định mặt nào sẽ hướng lên. Mỗi lần bạn nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh, thông tin hướng phim sẽ được chỉnh sửa như sau: [Hướng phim] → [Hướng phim trái] → [Hướng phim phải].

Thận trọng

  • Phim phát theo chiều ngang trên máy ảnh và qua đầu ra video HDMI, bất kể thiết lập [Thiết lập: Thêmthg.tinxoay Phim] là gì ().
  • Bạn không thể dùng máy ảnh này để chỉnh sửa thông tin hướng của phim đã quay bằng máy ảnh khác.