Chuẩn bị và thao tác cơ bản

Chương này mô tả các bước chuẩn bị trước khi bắt đầu chụp và thao tác cơ bản về máy ảnh.