Chạm để chụp

Chỉ bằng cách chạm vào màn hình, bạn có thể lấy nét và chụp ảnh tự động.

  1. Chọn [Chụp: Chạm để chụp].

  2. Chọn [Bật].

  3. Chạm vào màn hình để chụp.

    • Chạm vào khuôn mặt hoặc chủ thể trên màn hình.
    • Khi máy ảnh lấy được nét, điểm AF chuyển thành màu xanh lá cây và ảnh được chụp tự động.
    • Điểm AF chuyển thành màu vàng nếu máy ảnh không thể lấy nét, nhưng ảnh vẫn sẽ được chụp.

Thận trọng

  • Nếu chụp bằng cách chạm trong khi [Chụp: Thời gian xem lại] được đặt thành [Giữ], bạn có thể chụp bức ảnh tiếp theo bằng cách chạm vào [Quay lại].