Thiết lập và thao tác menu

Màn hình menu

 1. (1) Tab chính
 2. (2) Tab phụ
 3. (3) Mục menu
 4. (4)Chụp: Chụp/quay
 1. (5)Xem lại: Xem lại
 2. (6)Giao tiếp không dây: Giao tiếp không dây
 3. (7)Thiết lập: Thiết lập
 4. (8) Thiết lập menu

Một số tab, mục menu và tùy chọn thiết lập có thể sẽ không hiển thị, tùy thuộc vào chế độ chụp/quay.

Quy trình thiết lập menu

 1. Hiển thị màn hình menu.

  • Nhấn nút MENU để hiển thị màn hình menu.
 2. Chọn mục.

  • Nhấn Phím đa chiều để chọn mục, rồi nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.
 3. Chọn tùy chọn.

  • Nhấn Phím đa chiều để chọn tùy chọn.
  • Thiết lập hiện thời biểu thị bằng màu xanh da trời.
  • Đối với một số mục thiết lập, màn hình chờ sẽ hiển thị. Chọn tùy chọn để định cấu hình cho thiết lập.
 4. Đặt tùy chọn.

  • Nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh để thiết lập.
 5. Thoát thiết lập.

  • Nhấn nút MENU.

Lưu ý

 • Phần mô tả các chức năng menu sau đây giả định bạn đã nhấn nút MENU để hiển thị màn hình menu.
 • Để hủy thao tác, nhấn nút MENU.

Các mục menu bị mờ

Ví dụ: Với thiết lập Digital IS, hãy đặt thành [Nâng cao]

Những mục menu bị mờ sẽ không thể thiết lập. Mục menu không chọn được do đang áp dụng thiết lập của một chức năng khác sẽ bị làm mờ.

Bạn có thể nhìn thấy chức năng hiện đang thiết lập đó bằng cách chọn mục menu bị mờ và nhấn nút Thiết lập/điều khiển nhanh.

Nếu hủy thiết lập chức năng trên, mục menu bị mờ sẽ khả dụng trở lại.

Thận trọng

 • Đối với một số mục menu bị mờ, bạn có thể không nhìn thấy chức năng hiện đang thiết lập.

Lưu ý

 • Bạn có thể đặt lại các chức năng trong menu về thiết lập mặc định bằng cách chọn [Thiết lập: Đặt lại máy ảnh] ().