Ngôn ngữ

  1. Chọn [Thiết lập: Ngôn ngữ].

    • Để thiết lập lần đầu, chọn [Thiết lập: LanguageNgôn ngữ].
  2. Thiết lập ngôn ngữ mong muốn.