Chất lượng ảnh

Bạn có thể chọn độ phân giải và chất lượng ảnh.

  1. Chọn [Chụp: Ch.lượng ảnh].

  2. Chọn tùy chọn.