Chi tiết lỗi

Bạn có thể hiển thị chi tiết về các lỗi ảnh hưởng đến chức năng giao tiếp không dây của máy ảnh.

  1. Chọn [Chức năng giao tiếp: Chi tiết lỗi].

    • Chi tiết về các lỗi xảy ra sẽ hiển thị.
    • Để biết thêm thông tin về lỗi, hãy xem phần Xử lý thông báo lỗi.