Trạng thái giao tiếp không dây

Có thể kiểm tra trạng thái giao tiếp không dây trên màn hình.

Màn hình chờ quay

Màn hình hiển thị thông tin trong khi xem lại

  • (1) Chức năng Wi-Fi
  • (2) Chức năng Bluetooth
  • (3) Cường độ tín hiệu không dây
Trạng thái giao tiếp Màn hình
Chức năng Wi-Fi Cường độ tín hiệu không dây
Không kết nối Wi-Fi: Tắt Không sử dụng Tắt
Wi-Fi: Bật Không kết nối
Đang kết nối Đã kết nối (Nhấp nháy) Kết nối mạng LAN không dây 2
Đã kết nối Đã kết nối Kết nối mạng LAN không dây
Đang gửi dữ liệu Đang gửi dữ liệu Kết nối mạng LAN không dây
Lỗi kết nối Lỗi kết nối (Nhấp nháy) Kết nối mạng LAN không dây 2

Dấu hiệu chức năng Bluetooth

Chức năng Bluetooth Trạng thái kết nối Màn hình
Không phải [Tắt] Đã kết nối Bluetooth Đã kết nối Bluetooth
Chưa kết nối Bluetooth Chưa kết nối Bluetooth
[Tắt] Chưa kết nối Bluetooth Không hiển thị