Về hướng dẫn này

Biểu tượng trong hướng dẫn này

Phím lên Phím xuống Phím trái Phím phải Biểu thị hướng nhấn phím đa chiều Phím đa chiều.
Thiết lập/điều khiển nhanh Biểu thị nút điều khiển nhanh/thiết lập.
  • Ngoài ra, các biểu tượng và ký hiệu sử dụng trên nút máy ảnh và hiển thị trên màn hình cũng được sử dụng trong hướng dẫn này khi đề cập đến các thao tác và chức năng liên quan.
Liên kết Liên kết đến trang có chủ đề liên quan.
Cảnh báo

Cảnh báo để tránh vấn đề trục trặc khi chụp ảnh.

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung.

Gợi ý Gợi ý hoặc lời khuyên để chụp tốt hơn.
Giải quyết các vấn đề trục trặc Hướng dẫn giải quyết vấn đề trục trặc.

Giả định cơ bản cho các hướng dẫn thao tác và ảnh mẫu

  • Hướng dẫn áp dụng với máy ảnh đang bật ().
  • Giả định tất cả các thiết lập trong menu đều được đặt theo mặc định.
  • Ảnh mẫu được sử dụng trong hướng dẫn này chỉ phục vụ cho mục đích minh họa.